A bejegyzések listája

2004. november 11., csütörtök

Egy könyvnek látszó tárgy

Wilmshurst, W.L.: A szabadkőművesség filozófiája

http://szkp2.blogspot.com/2005/06/wilmhurst-w-l-szabadkomuvesseg.html

Megjelent "magyar fordításban" az 1967-ben született Wilmshurst, W. L. (Walter Leslie) először 1922-ben, majd újra és újra (több mint 10 kiadásban és reprintként) megjelent híres műve, a Meaning of Masonry. Manapság reneszánszát éli, 1980-ban és 1985-ben az 5. kiadás reprintje, 1999-ben az eredeti első kiadás reprintje jelent meg. Elkészült eBook verziója is, Adobe reader és Microsoft Reader formátumokban.

Hozzáférhető hálózaton keresztül a Pietre-Stones Review of Freemasonry szabadkőműves online magazin cikkeként is.

A Hermit Kiadó publikálta mű a fordító keresztségében "A szabadkőművesség filozófiája" címet kapta.

Kinézetre könyvnek látszik, de ha valaki beleolvas, akkor hidegrázás és különféle görcsök kerülgethetik az érzékenyebb idegrendszerűeket, de az erősebb lelki alkatúak is megsínylik, ha felkészületlenül vetemednek erre - az igazi könyveknél nem feltétlenül egészségkárosítő - cselekedetre.

Kérem, vegyen mindenki mély levegőt, relaxáljon néhány percig, s csak utána olvassa el a most következőket, a könyv Ladányi Krisztína által jegyzett fordításának első bekezdését:

"Bevezetés

A Szabadkőműves Rend pozíciója és lehetősségei

Az összegyűjtött feljegyzések kizárólag a Szabadkőműves Rend tagjai­nak íródtak, akik az Angol Egyesült Főszabadkőműves Páholy név alatt szerveződtek. Továbbá, melyeket a testvériség és a jóság legjobb lelkületé­vel ajánlottak fel és azzal a kívánsággal, hogy a rend visszakapjon egy kevés pénzt abból a profitból, amit a szerző tagságáért kapott, ami több mint har­minckét évig tartott. Ezek a feljegyzések olyan látószögben íródtak, mely elősegíti a szabadkőművesség mélyebb megértését; hogy biztosítsa annak magyarázatát, amit azok igényelnek, akik állandóan hallanak róla, és min­den másnál szükségesebbé válik számukra az a látószög, hogy növelje ezt a példa nélküli érdeklődést, a rend és annak tagsága iránt napjainkban."

Csak, hogy lássuk a forrást is, amiből a fentiek keletkeztek:

"Introduction
THE POSITION AND POSSIBILITIES OF THE MASONIC ORDER

The papers here collected are written solely for members of the Masonic Order, constituted under the United Grand Lodge of England. To all such they are offered in the best spirit of fraternity and goodwill and with the wish to render to the Order some small return for the profit the author has received from his association with it extending over thirtytwo years. They have been written with a view to promoting the deeper understanding of the meaning of Masonry; to providing the explanation of it that one constantly hears called for and that becomes all the more necessary in view of the unprecedented increase of interest in, and membership of, the Order at the present day."

Ilyet ember szerintem nem képes produkálni! Valószínűleg egy fordítóprogramot ráeresztettek az angol eredeti szövegre, s ami kijött belőle, azt változtatás nélkül kinyomtatták.

[Eredetileg: http://forum.index.hu/EditArticle/ReplayEditArticle?a=39638784&t=9027376
és http://forum.index.hu/Article/jumpTree?a=39504874&t=9027376 ]

2004. augusztus 9., hétfő

Egy kissé annotált bibliográfia a szabadkőművesség tanulmányozásához

Egy kissé annotált bibliográfia a szabadkőművesség tanulmányozásához


Bajomi Lázár Endre: T.T.T. Titkos Társaságok Története, Budapest, Minerva, 1969

A hallgatás évtizedei utáni egyik első ismertetése a szabadkőművességnek (más társaságokkal egyetemben), alapjaiban helytálló, bár sok tévedést is tartalmaz.


Nagy Zsuzsa, L.: Szabadkőművesek, Budapest, Akadémiai Kiadó. 1988
Nagy Zsuzsa, L.: Szabadkőművesség a XX. században, Budapest, Kossuth 1977

Ez két alapmű magyar nyelven, bár a rituálék tekintetében találhatók benne tévedések.


Pálóczi Horváth Ádám: Felfedezett titok, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988

Klasszikus szabadkőműves "román", kissé naív, de nagyon jól sikerült pszichológiailag leírni hősét.


Sumonyi Zoltán: Újrafelfedett titok, a magyarországi szabadkőművesekről, Talentum Kiadó, é. n.

Nagyon jó összefoglaló, olvasmányos, viszont nem hivatkozza le olyan precízen a forrásait mint L. Nagy Zsuzsa. (Nem csoda, hiszen vele ellentétben Sumonyi nem történész professzor.)


Nagy Töhötöm: Jezsuiták és szabadkőművesek, Universum Kiadó, 1990

Remek írás, egy fantasztikus életút tapasztalataival. Különösen érdekes az utószó Péter László tollából, aki a könyv megírása után történteket is tudomásunkra hozza.


Ridley, Jasper: A szabadkőművesek, [Debrecen] Gold Book [2003]

Érdekes szabadkőműves életutak jó tollal megírva, kellőképpen tudományos.


Kiszely Gábor: A szabadkőművesség, história, titkok, szertartások, Budapest Korona 1999
Kiszely Gábor: A leleplezett szabadkőművesség, Korona Kiadó , 2000

Tényanyagát tekintve korrekt, viszont tele van sandaságokkal.


Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve, Heraldika , 2001
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Kossuth lajos és a szabadkőművesek, Argumentum, 2002
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Iratok a magyarországi szabadkőművesség történetéhez 1918-1950, Budapest, 2001
Berényi Zsuzsanna Ágnes: A nagymester (Benedek Marcell), szerzoi, 1997
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szeged szürke eminenciása, Heraldika kiadó 2003

Berényi Zsuzsa elkötelezett híve a szabadkőművesség vizsgálatának, a kiadók érdeklődésének hiányában gyakran szerzői kiadásban jelenteti meg kutatásainak eredményét, publikál eredeti iratokat. Sajnos több helyen is előfordult, hogy rosszul elolvasott adatokat ad közre.


Christopher Knight - Robert Lomas: A Hiram-Kulcs, Gold Book, 2000
Christopher Knight - Robert Lomas: A második messiás, Gold Book, 1999
Christopher Knight - Robert Lomas: A múlt üzenete, Gold Book, 2000
Christopher Knight - Robert Lomas: Hiram könyve, Gold Book, 2003

Misztikával kevert áltudományos művek - viszont kiindulási anyagaik érdekesek.


Wirth, Oswald: A szabadkőművesség okkult szimbólumai, Édesvíz Kiadó, 1998

Misztika, részben racionálisan elemezve.


Péter Róbert: Szabadkőművesség és természetes vallás, Valóság - 1999. 9. szám, 18-35. old.


Szabadkőműves gondolatok, szerk.: Márton László, Bp. Bevárosi kvk. 1993,1994,1998
Trianon és a Szabadkőművesség (dokumentumok, tanulmányok)

A Nagyoriens kiadványai, szabadkőműves cikkek, érdekesek.Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon, Akadémiai Kiadó, 1993

Fantasztikusan gazdag anyag, kézikönyv.


Dr. Balassa József: A szabadkőművesség története, Béta Irodalmi Intézet , é. n., majd napjainkban újra megjelent

Az egyik szabadkőműves káté fejezeteként íródott meg eredetileg, aztán szerzője önállóan is megjelentette.


Magyarországi Symbolikus Nagypáholy: Szertartáskönyv, 1912
A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy alkotmánya, Budapest, Otthon-Nyomda, 1947
Szabadkőműves káték I. II. III. fok, Balassa József ill. Kőhegyi Lajos munkái

Csak olyanoknak ajánlható előzetes elolvasásuk, akik nem tervezik a szabadkőműves szövetségbe való belépésüket.

Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=37790063&t=9027376

2004. július 22., csütörtök

Ridley, Jasper: A szabadkőművesek


Azt mondható róla röviden:
Jó könyv.
Én hosszabban úgy mondanám: Elég jó könyv.
Még hosszabban: Elég jó könyv, de vannak benne hibák.
Amúgy a mű fő célkitűzése szerintem az volt, hogy rengeteg konkrét példán keresztül bebizonyítsa az összeesküvéselméletek alaptézisének tarthatatlanságát, t.i., hogy a szabadkőművesek mindig és mindenkor összetartanak és ők határozzák meg a történelem folyását.
Erre nézve számos adatot hoz fel, hogy a nagy történelmi események során a barrikádok, de akár csak az elvi álláspontok szintjén is mindkét (vagy több) oldalon is megtalálhatók voltak a szabadkőművesek. Igazolja ezt a nagy francia forradalom, az amerikai polgárháború, a dél-amerikai függetlenségi harcok stb. stb. esetében.
Erre a célra utal a könyv címe is: „Szabadkőművesek”. Tehát nem a szabadkőművességgel mint szervezettel, eszmékkel, rituálékkal stb., hanem az egyes híres, vagy kevésbé híres, de érdekes életű szabadkőművesekkel foglalkozik, gyakran anekdotikus stílusban. Úgy tűnik, általában jó forrásokból dolgozott, sajnos épp a magyar viszonyokat kevéssé ismerte, így csúszhatott be az a sommás megállapítása, hogy Kossuth is szabadkőműves volt a 48-as forradalom idején. (Tudjuk ugyebár, hogy bár rokonszenvezett a szabadkőműves eszmékkel, mégis csak a szabadságharc bukása után, amerikai útja során lépett be, támogatást remélve a szabadkőművességtől.) Másik durva hiba (számunkra) Hadik grófnő (nő létére szabályosan felavatták szabadkőművesnek) nevét Hadig-ra torzítani, s az eset pontos körülményeiben tévedni. (Az eset után feloszlatták a vétkes páholyt, s a felvételt elfogadó nagymestert is elmozdították pozíciójából az angol nagypáholy nyomására.)
Jellemző, hogy UV pót-on kívül Benedek Szabolcs is „Szabadkőművesség”-nek értelmezte a mű címét, s hiányolta „… mi fán is terem a szabadkőművesség.”, „… homályben marad, mi a szabadkőművesség célja és hivatása.” (Benedek Szabolcs: Míg a lúdból liga lesz, Kelet, 2003/1-2, 131-133 p.)
Erre a szerző nem vállalkozott, tehát botorság tőle ezeket számon kérni. (A borító és a fülszöveg bombasztikus stílusa valószínűleg a magyar kiadás marketing eszköze csupán.)
Benedek Szabolcscsal ellentétben én kifejezetten üdítőnek (tudományosan megalapozottabnak) tartom a szabadkőművesség kialakulásával kapcsolatos rövid fejezetet, amelyben Ridley elvet minden ezoterikus, rózsakeresztes és templomos eredetlegendát, s a szárazabb, de valószínűbb történetet, kőművescéhektől, sőt – horribile dictu – egyes, a szakszervezeti mozgalom előzményeiként számon tartott szervezetektől származtatja a szabadkőművességet.
Erre mutat Ridley szerint maga a név is, hiszen megalapozottnak látszik a
freemason = freestone + stonemason
eredeztetés, amely a puhább, díszítésekre alkalmasabb, könnyebben és szebben megmunkálható freestone kőfajtával dolgozó, műveltebb, magasabb egyházi és világi körökben (megrendelők) mozgó kőműves mesterekre utal.
Egészében véve végül is egy jó stílusban megírt, szórakoztató de tudományosan korrekt műről van szó, amelynek egyes részeinél sajnos a lektorok néha elbóbiskoltak, ami azonban nem érinti azt a legfőbb erényét, hogy megcáfolja az összeesküvéselméletek alaptézisét, a szabadkőművesek világfelforgató együttműködésének teóriáját.

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2005/06/ridley-jasper-szabadkomuvesek.html

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum