A bejegyzések listája

2011. november 8., kedd

A Magyar Kurir véleménye Burkhardt Gorissen: Szabadkőműves voltam könyvéről

 A Magyar Kurir katolikus hírportál véleménye:Burkhardt Gorissen: Szabadkőműves voltam


Burkhardt Gorissen 1997-ben csatlakozott a szabadkőműves mozgalomhoz, ahol rövidesen magas rangú vezető, a Skót Magas Fokú Rítus elnöke és nagyszónoka, a német szabadkőművesség propagandafőnöke lett. Néhány év múlva azonban, felismervén a szervezet visszásságait, kiábrándult a szabadkőművességből, s 2008-ban, immáron igaz hívőként visszatért a katolikus egyházba, megtalálva élete értelmét.
Az 1958-ban született Burkhardt Gorissen korábban sokrétű tevékenységet folytatott, volt kereskedő, üzemgazdász, író, dokumentumjátékok készítője. Bár római katolikusnak keresztelték, az egyházhoz való tartozása pusztán formális tagság volt. A posztmodern kor gyermekeként a vallást csak a középkor egyik maradványának tartotta, a hit ésszel felfoghatatlan volt számára. Jézus Krisztus istenségét nem vette komolyan, a Megváltó alakját legjobb esetben a „Brian élete” című Monty Python szatíra jelenítette meg neki. Ezzel szemben behatóan érdeklődött a keleti vallások iránt, nyitott volt minden újra, szenvedélyesen keresett valamit, ami megváltoztatná és értelmet adna az életének.

Burkhardt Gorissen 1997-ben csatlakozott a szabadkőműves mozgalomhoz, ahol rövidesen magas rangú vezető lett, a Skót Magas Fokú Rítus elnöke és nagyszónoka, a német szabadkőművesség propagandafőnöke. Néhány év múlva azonban, felismervén a szervezet visszásságait, kiábrándult a szabadkőművességből, s 2008-ban, immáron igaz hívőként visszatért a katolikus egyházba, megtalálva élete értelmét.

Könyvében Gorissen szabadkőműves múltját eleveníti fel. A szabadkőművesség egyik legfőbb titkának nevezi, hogy a kívülálló egyszerre lelkesedik érte és fél is tőle. A kíváncsiság és a félelem versenyében pedig legtöbbször a kíváncsiság győz. A szabadkőművesek azt hirdetik, hogy „szent csarnokukban” az elmondhatatlan történik, mindegyikük kőnek nevezi magát, amelyen dolgozik. „Nem büszkeségből teszi ezt…, hanem a modern ember logikus hozzáállásával, aki saját magát tekinti minden dolog mércéjének.” Gorissen idézi Angelus Silesiust, a XVII. században élt nagy német katolikus költőt és misztikus teológust: „Ember légy lényegi: jön a világhalál, vész a véletlen, és a lényeg, az megáll.” Ám a szabadkőművesség egyértelműen elutasítja a kereszténység alapigazságát, Krisztus abszolút voltát, Istenfiú és Isten-ember lényét, szembeállítva ezzel azt a földi bizonyosságot, hogy az új világrend istene az ember. Ezt a gondolatot képviselte többek között az ismert szabadkőművesek közül Voltaire, Rousseau, Goethe, Fichte.

„Minden szabadkőműves egyúttal hős és szellemi despota” – állítja Burkhardt Gorissen, hozzátéve: az újkor sok politikai rendszerének összeomlását a szabadkőműves eszmerendszer és maguk a szabadkőművesek okozták. Simon Bolivar, Garibaldi, Robespierre és Danton, Kun Béla, Trockij valamennyien páholytestvérek voltak, „Mindnyájan egy földi paradicsom hirdetői, amely a valóságban pokolnak bizonyult.”

Minden összeesküvés-elméleten túl van bizonyíték a szabadkőművesek politikai befolyására, hogy nemcsak tollal alakították pl. a francia forradalmat. 1848-ban IX. Piusz pápának átmenetileg el kellett szöknie Rómából, egy bizonyíthatóan szabadkőművesek által szított lázadás miatt. A szerző személyes tapasztalatai alapján arra a következtetésre jut, hogy a szabadkőművesség „saját messianisztikus feladatát abban látja, hogy olyan kort teremtsen, amelyben egyedül a humanitás szelleme uralkodik, nemcsak az egyénben, hanem az egész emberiség minden vallási és szociális intézményében.”

Csupa olyan dolgot támogat, ami minden jó érzésű ember számára elfogadható – segélykoncertek megszervezése, az olimpia ötlete, az ENSZ gondolata, de az ökumenizmus mozgalom egyik alapítója, Nathan Söderblom is magas rangú szabadkőműves volt, és a protestáns és az anglikán egyház rangos képviselői közül is többen szabadkőművesek.

Burkhardt Gorissen hangsúlyozza, hogy a humanitás minden létezés alapja, ez történt a szabadkőművességben, ezt várta el tőle ő maga is, és kezdetben még nem sejtette, hogy „a kereszténység értelmét ki lehet radírozni azáltal, hogy az isteni lényeget emberivé teszik. A szabadkőműveseknek több évszázados gyakorlatuk van ebben.” Lassan jutott el csak annak felismeréséig, hogy a szabadkőműves tagság és a kereszténység összeegyeztethetetlen.  

Tényként állapítja meg a könyv szerzője, hogy a vezető szabadkőművesek egészen a gyűlöletig egyházellenesek, csak ezt szándékosan elhallgatja a hivatalos szabadkőművesség és sajtója. A szabadkőművesség a materializmus szellemi éllovassága, tagjai az ember abszolút hatalmáért szállnak síkra. A kőművesek a racionalizmus és a laicizmus talaján állnak, s mindent elkövetnek azért, hogy az egyház és a kereszténység befolyását kiiktassák a közéletből. Az eszközökben pedig nem válogatnak. Csak egy példa erre az olasz nagymester, az 1906-ban irodalmi Nobel-díjat kapott Carducci Sátánhimnusza: „Már reszketnek a mitrák és a koronák: Dicsőség neked, ó, sátán, ó rebellió, ó értelem bosszúálló ereje.”

Gorissen arra is emlékeztet, hogy az önmagát „humanitárius-toleráns” baráti szövetségnek nevezett szabadkőművesség egyik „igazán nagy ördögi tette” 1917 októberében történt, amikor a római Szent Péter téren a Vatikán ablakai alatt kigöngyöltek egy sátánidéző képet, amelyen Szent Mihály arkangyal eltorzított ábrázolását lehetett felismerni, akit Lucifer a földhöz vág: „A sátán uralkodjon a Vatikánban, és a pápa a rabszolgája legyen!” – állt egy transzparensen.

Ennek a sátáni demonstrációnak szemtanúja volt a fiatal lengyel teológushallgató, a később Auschwitzban önként vértanúhalált halt Maximilian Kolbe is, aki a sokkoló esemény hatására Mária tiszteletére megalapította az Immaculata Militia (Szeplőtelen Szolgálat) nevű harci szövetséget, amelyet XV. Benedek pápa 1918-ban megáldott. A kötet szerzője szerint „Istennek nincs oly nagy szüksége összeesküvés-elmélet gyártókra, hanem emberekre, akik szeretetét bizonyítják.”

Burkhardt Gorissen arra is felhívja a figyelmet, hogy a szabadkőművesek a felvilágosodás gyermekeinek nevezik magukat, és szívesen hivatkoznak a francia forradalom vívmányaira. A francia felvilágosodás egyik leghatásosabb gondolkodója, Voltaire azonban már a XVIII. században kiadta a jelszót az egyház kiirtására. A francia forradalom pedig megmutatta, hogy a szabadkőművesek a humanizmus hirdetése ellenére mennyire megvetik az embert. A jakobinus népirtás senkinek nem kegyelmezett, különösen nem a katolikusoknak. Az 1917-es forradalomban ugyanez ismétlődött, a bolsevikok – akik között sok szabadkőműves is volt – válogatás nélkül gyilkolták a keresztényeket. A szabadkőművesség „máig védi döntő antiklerikalizmusát, és az ész hamis vallásáról beszél, amely ma a haladás istenét minden mellékes istenségével, a tudománnyal, a csúcstechnikákkal és a Mammonnal együtt imádja.”

A szerző számára úgy tűnik: mintha a szabadkőművességben megmaradna a hit, „de egy mennyország kegyelemteljes remélése nélkül… A szabadkőművesség fantáziakép marad. Egy agyrém, részben a felvilágosult pesszimizmus legsötétebb játékaival keveredve. Ezért végül csak zátonyra futhat. Egy szellemi magatartásról van szó, amelyben az ember nem tartja magát Isten gyermekének, hanem az állatvilág részének, amely a Nagy Démiurgosz világában egész véletlenül fejlődött ki.”

A szabadkőművesek a mennyországot már itt a földön meg akarják valósítani, ami lehetetlen vállalkozás, s emberek tízmillióinak halálával járt, amint azt a három nagy kísérlet, a francia forradalom, a kommunizmus és a nácizmus bebizonyította. Szabadkőművesként Gorissen fokozatosan ismerte fel, hogy az állítólagos szabadkőműves humanitás mögött egy kvázi vallásos értelemkeresés rejtőzik a vallásokon túl. A szabadkőművesek nemcsak hivatalaikhoz ragaszkodnak, hanem keresik és erősítik szövetségeseiket egy új világrend bevezetése érdekében, egy új „világvallás” fedőnév alatt.

Burkhardt Gorissent abban, hogy szakítson a szabadkőművességgel, s rátaláljon a krisztusi igazságra, több személy és tényező is segítette. Így súlyosan megbetegedett édesanyja csodás gyógyulása, Joseph Ratzingernek még bíborosként, a Hittani Kongregáció vezetőjeként írt, „A hit Istene és a filozófusok Istene” című könyve, amely elementáris erővel hatott rá, Wolfgang és Joseph nevű, mélyen hívő katolikus barátainak türelmes biztatásai, különösen utóbbinak egyik mondata: „Krisztus mindig úton van a világban, hogy megtalálják azok, akik keresik.” Gorissent lelki vívódásai egészségileg is megviselték, de végül a hit által eljutott a teljes gyógyulását eredményező felismerésig: „Szabadkőművesként az ember nem tud kibe kapaszkodni, keresztényként viszont Isten vigyáz rá… Nem vagy egyedül, Istenben vagy. Jézus itt van” (Szent István Társulat, 2011.)

Bodnár Dániel/Magyar Kurír
Forrás: http://www.magyarkurir.hu/node/37124

Kapcsolódó könyv: http://szkp2.blogspot.com/2011/10/gorissen-burkhardt-szabadkomuves-voltam.html

2011. november 7., hétfő

A Romániai Nemzeti Nagypáholy (MLNR) Rendkívüli Konventje

A Romániai Nemzeti Nagypáholy (Marea Lojă Naţională din România - MLNR) rendkívüli konventet tartott szabadkőműves évszámozás szerint 6011. november 4-én.

A konventen a nagypáholyhoz tartozó 367 páholyból 793 küldött vett részt. (12 páholy nem működik, 37 páholy nem képviseltette magát.)

Fontosabb beszédek:

Radu Bălănescu nagymester örömét fejezte ki, hogy a rendnek sikerült továbblépnie a belső viszályokon, és továbbra is azon munkálkodik a szabadkőművesség, hogy a jó emberekből még jobbakat csináljon, hisz ez a szabadkőművesség célja. Megemlítette, hogy az elkövetkezőkben két nagy esemény tanúja és szervezője lesz a Romániai Nemzeti Nagypáholy. Először is ennek a hónapnak a végén a MLNR küldöttsége részt vesz egy az EU Parlamentje, az EU Tanácsa és a EU Bizottsága által szervezet tanácskozáson amelyen részt vesz Jose Manuel Barosso, Jerzy Buzek és Herman Van Rumpuy.

Eugen Ovidiu Chirovici volt nagymester a második eseményre hívta fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy 2014-ben a Reguláris Nagypáholyok Nemzetközi Tanácsának konferenciáját a MLNR szervezi meg Bukarestben.

Constantin Iancu, az MLNR alapító nagymestere kitért arra, hogy 130 éve alakult meg Romániában az Ősi és Elfogadott Skót Rítus első Legfelsőbb Tanácsa. Utalva a MLNR jövőbeni Etikai Kódexére fájlalta, hogy a rend romániai soraiba beférkőzött a profán attitűd, és egyre jobban háttérbe szorul az igazi szabadkőműves eszme.

Határozatok:

Az MLNR meghirdette a Szabadkőműves Ösztöndíj programját, aminek a keretében havi 250 € ban részesül 15 egyetemi hallgató (3-3 ösztöndíj öt tudomány-területen). (8 ellenszavazattal elfogadva.)

Elfogadták az MLNR díjainak és kitüntetéseink szabályzatát, ugyanis eddig csak a Nagymester akaratán múlott, hogy ki és mikor kaphatja meg. (Ellenszavazat nélkül elfogadva.)

Elfogadták az MLNR Etikai Kódexét. (62 szavazat ellenében.)

Elfogadták az MLNR Alkotmányához fűzött összes (14 db.) módosító javaslatot.

Elfogadták az MLNR jövő évi költségvetését. (16 ellenszavazattal.)

Elfogadták az egységes beavatási díjakat. (177 ellenszavazattal.)Kapcsolódó linkek:

http://web.archive.org/web/20120905193537/http://www.mlnr.ro/comunicate-de-presa

http://www.ziaristionline.ro/2011/11/04/zvacnirile-masoneriei-raport-intern-despre-ilegalitatile-din-mlnr-in-prag-de-convent-national-exclusiv-ziaristi-online/

Híres szabadkőművesek bélyegeken - tévedésekkel

A Bélyegvilág portálon illusztrált cikk jelent meg híres szabadkőművesekről. Sajnos az összeállításba hibák csúsztak. Nézzük meg először a bélyegeket:Híres szabadkőművesek a Bélyegvilágban

Neil Armstrong űrhajós - Apolló 11
Neil Armstrong űrhajós - Apolló 11
Louis Armstrong jazz zenész
Louis Armstrong jazz zenész
Salvador Allende chilei miniszterelnök
Salvador Allende chilei miniszterelnök
Mustafa Kemal Atatürk, a modern Törökország atyja
Mustafa Kemal Atatürk, a modern Törökország atyja
Honoré de Balzac, író
Honoré de Balzac, író
Ludwig von Beethoven, zeneszerző
Ludwig von Beethoven, zeneszerző
Hector Berlioz zaeneszerző
Hector Berlioz zaeneszerző
Ingmar Bergman, filmrendező
Ingmar Bergman, filmrendező
Simon Bolivar, Dél-amerikai szabadságharcos, Bolívia névadója
Simon Bolivar, Dél-amerikai szabadságharcos, Bolívia névadója
Winston Churchill, brit miniszterelnök
Winston Churchill, brit miniszterelnök
Charles Darwin, természettudós
Charles Darwin, természettudós
Walt Disney, filmrendező, médiavállalkozó
Walt Disney, filmrendező, médiavállalkozó
Alexandre Dumas, író
Alexandre Dumas, író
Thomas Alva Edison, feltaláló, gyáros
Thomas Alva Edison, feltaláló, gyáros
Albert Einstein, fizikus
Albert Einstein, fizikus
Henry Ford, autógyáros
Henry Ford, autógyáros
Benjamin Franklin, amerikai államférfi, tudós
Benjamin Franklin, amerikai államférfi, tudós
Alexander Fleming, a penicilin feltalálója
Alexander Fleming, a penicilin feltalálója
Harry Houdini, illuzionista
Harry Houdini, illuzionista
Oliver Hardy, amerikai komikus
Oliver Hardy, amerikai komikus
Rudyard Kipling, a Dzsungel könyve és más világsikerek írója
Rudyard Kipling, a Dzsungel könyve és más világsikerek írója
Abraham Lincoln, az USA XVI. elnöke
Abraham Lincoln, az USA XVI. elnöke
Charles Lindbergh, aki először átrepülte az Atlanti-óceánt
Charles Lindbergh, aki először átrepülte az Atlanti-óceánt

Mark Twain, amerikai író
Mark Twain, amerikai író
Horatio Nelson admirális, a Trafalgar-i győző
Horatio Nelson admirális, a Trafalgar-i győző
Niccoló Paganini, hegedűvirtuóz
Niccoló Paganini, hegedűvirtuóz
Louis Pasteur, francia kémikus, bakteriológus
Louis Pasteur, francia kémikus, bakteriológus
Alekszandr Puskin, orosz költő,író
Alekszandr Puskin, orosz költő,író
Ronald Reagan, az USA 32. elnöke
Ronald Reagan, az USA 32. elnöke


Ebben a képes listában számos hiba van, az itt felsoroltak közül sokan nem szabadkőművesek:

Neil Armstrong nem szabadkőműves, feltehetőleg Edwin "Buzz" Aldrinnal tévesztették össze, aki valóban szabadkőműves és akiről emléklapok jelentek meg (bélyeggel) azzal a szöveggel, hogy ő volt az első szabadkőműves a Holdon. Egyébként több kevésbé ismert amerikai űrhajós is szabadkőműves volt, de speciel Armstrong nem.

Louis Armstrong sem szabadkőműves. Róla azért terjedhetett el ez a hír, mert tagja volt a jótékonysági Knights of Pythias (Püthia lovagjai) páholynak.

Honoré de Balzac édesapja volt szabadkőműves, ő maga nem. Illetve van még egy Louis Charles Balzac nevű szabadkőműves építész is, akivel összekeverhették.

Berlioz szabadkőművességére is csak az utalhat, hogy egyesek szerint a szabadkőműves Mozart reinkarnációja...

Ingmar Bergman ugyan zseniálisan rendezte meg Mozart szabadkőműves operáját, a Varázsfuvolát, de ettől még nem vált szabadkőművessé.

Darwin sem volt szabadkőműves, valószínűleg nagyapja, Erasmus Darwin szabadkőművességét testálják rá.

Disney ugyan a szabadkőművességhez kapcsolódó  fiú szervezet, a DeMolay International tagja volt, de szabadkőműves nem.

Alexandre Dumasról feltehetőleg Joseph Balsamoval (Cagliostro) foglalkozó regénye alapján terjedhetett el nem létező szabadkőművességének híre, ill. létezik egy amerikai fekete szabadkőműves is hasonló néven (Alexander Dumas).

Edison szabadkőművességét csak az bizonyítja, hogy semmi adat nincs rá - nyilván azért, mert annyira titkos.

Einstein sem volt szabadkőműves, valószínűleg egy Izzy Einstein nevű amerikai szabadkőművessel tévesztik össze.

Habár számos zenész (pl. az itt nem szereplő Mozart, Liszt Sibelius) szabadkőműves volt, Paganini nem.

Pasteur sem volt szabadkőműves, habár Fleming az volt...

Sok amerikai elnök szabadkőműves volt (Washington, a két Roosevelt, Johnson, stb.), de Ronald Reagan nem. Egyes szabadkőműves társaságok megtisztelték különböző díszoklevelekkel, de ezzel együtt sem léphette volna át bármelyik páholy küszöbét.
Kapcsolódó linkek:

http://belyegvilag.net/archives/3748

http://www.masonicinfo.com/famousnon.htm

http://www.phoenixmasonry.org/masonicmuseum/americas_astronauts_fdcs.htm

http://www.phoenixmasonry.org/masonicmuseum/images/EdwinBuzzAldrinAstronautFDC2.jpg

http://freemasonry.bcy.ca/biography/armstrong_l/armstrong_l.html

http://www.disclose.tv/forum/freemasonry-and-reincarnation-t21388.html

http://aprofan.blogspot.com/2009/02/szabadkomuves-volt-e-darwin.html

http://www.lodge76.wanadoo.co.uk/famous_scottish_freemasons.htm

http://freemasonry.bcy.ca/textfiles/famous.html

http://www.phoenixmasonry.org/10,000_famous_freemasons/Volume_1_A_to_D.htm

http://www.masonicinfo.com/famousnon.htm

2011. november 4., péntek

Beszámoló Raffay Ernő: Harcoló szabadkőművesség című könyvének bemutatójáról

Nem vettem részt az eseményen, de az alábbi beszámoló pontos képet ad róla:


Papcsák nevével reklámozták a szalonzsidózást

  • Megjelent: 2011.11.04. 12:10|
  • Frissült: 2011.11.04. 12:39

Egy az összeesküvőkről, szabadkőművesekről és az ő nemzetrontó, keresztényellenes harcukról szóló történelmi szakkönyv bemutatójának reklámarca volt Papcsák Ferenc zuglói fideszes polgármester. Illetve csak lett volna. Videó.

Papcsák nevével reklámozták a szalonzsidózást
Az ugye alaptézis, hogy van a világon egy csoport, akik nélkül bizonyára minden másképp alakulna, akik előre lefektetett tervek alapján szeretnék átvenni felettünk az irányítást, vagy már éppen át is vették, csak nem úgy és nem annyira, ezért még van esély szembeszállni. Hasonló gondolatok hatják át Raffay Ernő történész legújabb Harcoló szabadkőművesség – Küzdelem a katolikus egyház ellen című kötetét is, melyben a balkáni háborúkönjelölt fegyverkereskedője, a magyar határrevízió harcos apostola a szabadkőművesség nemzetre rontó és keresztényellenes természetét boncolgatja tárgyilagosan és levéltári forrásokra támaszkodva. És nem is mindegyikük volt zsidó.
Papcsák végül csak nevet adott, arcot nem
Bár Raffay tanár úr előadásai önmagukban is tanulságosak, nyálelválasztásunk igazán akkor indult be, amikor az eseményt reklámozó virtuális szóróanyagon megláttuk Papcsák Ferenc ex-elszámoltatási és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos, jelenkori zuglói polgármester nevét is. Mert az, hogy egy volt politikai államtitkár történész a szabadkőműves nemzetrontó, kereszténység felszámoló láthatatlan hadosztályokról ír könyvet, még rendben volna (ugye?), de az már mégiscsak megbirizgálja az ember képzeletét, hogy mit is kell kezdenie ezzel egy nem is oly’ régen még viszonylag magas kormányzati pozíciót betöltő kormánypárti politikusnak.
Erre azonban sajnos nem derült fény, Papcsák Ferenc ugyanis az éjszakába nyúló költségvetési vita gyönyöreire cserélte a Raffay tanár úr szabadkőművelési alapvetéseit. Bár tulajdonképpen ez lett volna a cikk apropója is, de hiába futottunk lukra, ha már ott voltunk, beszámolunk. Papcsák Ferenc helyett ugyan érkezett egy alpolgármester könyvméltatni, de mivel ő a könyvet nem igazán ismerte, mi meg őt, így talán menjünk is tovább.
Marxista konjunktúra
Raffay Ernő a könyv bemutatóját tárgyilagosan azzal kezdte, hogy a mai tudományos életben részt vállaló történészeket felosztotta marxista-leninista, liberális és konzervatív szereplőkre. Az elsőket ugye nem kell magyarázni, a liberálisok meg azok a marxista-leninisták, akik 1990 tavaszán arra ébredtek, hogy ők liberálisok, a konzervatívok viszont csak konzervatívok, akik egyébként is olyan kevesen vannak jelen az egyetemi életben, hogy a mérési hibahatárt is alulról lökdösik – Raffay szerint. Hozzátette, az első két csoportból kikerülők karmai között vergődő Magyar Tudományos Akadémiát is elérhetnék „a mostani nagy változások” és talán nem ártana ezzel kapcsolatban írni az elnök úrnak.
A Dunánál
A történész láthatóan számtalan, a témában elérhető és elérhetetlen forrást áttanulmányozott, a könyv elkészítéséhez, a szabadkőműves páholyok jegyzőkönyveitől kezdve azok taglistáin keresztül egészen egyes páholytagok önéletrajzáig, legalábbis többször idézett ezekből. Így derült ki például, hogy az „istentelen Ady Endre, aki egyébként gyönyörű istenes verseket írt” a hírhedten keresztényellenes Martinovics-páholy tagja volt a tízes években. Raffay miután leistentelenezte Ady Endrét, tett még egy kísérletet A Dunánál című József Attila vers zárósorának felidézésére, de ez egy „mikor fogunk már mi összefogni magyarok és nem magyarok” summázásban kifulladt („s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés” – a szerk.). Hozzátette, hogy ez a világon a legnagyobb ostobaság, hiszen a szomszédos országok épp a vérünket akarták ebben az időszakban (tegyük hozzá, hogy az 1936-os keltezésű vers idején azért már egészen más nemzetközi légkör vette körül Magyarországot, mint Trianon idején).
Bár a zsidóság egészét Raffay egyszer sem nevezte meg felelősként a szabadkőműves mozgalmak tevékenységéért, de azért kiemelte, hogy ezeknek a páholyoknak a tízes évek elején már 70 százaléka izraelita volt és egy-két eleresztett galíciánerezés is belefért. A kiegyensúlyozottság kedvéért hozzátette, hogy ezeknek a tagoknak a túlnyomórésze nem hívő izraelita volt, mindössze ehhez a kisebbséghez tartozó ateista. A könyvet lapozgatva mégis szemet szúr, hogy szinte minden második fejezet címében szerepel a zsidóság.
A magyar szabadkőművesség lényege Raffay előadása szerint nem is a történelmi Magyarország feldarabolása volt (még ha ezt végül az ő számlájukra is írta), hanem a hatalomátvétel és egy szabadkőműves parlament létrehozása szabadkőműves kormánnyal és egy szófogadó, ateista néptömeggel. Ennek eléréséhez, át kell venniük az irányítást a döntéshozatal, az oktatás és a kultúra felett is, államosítani kell az iskolákat és eltörölni a hittan oktatást. Nem kérdés, hogy az iskolák és az oktatás feletti befolyás ebben a korszakban különösen fontos volt a mindenkori hatalom számára. Raffay azonban egyes páholyok tevékenysége, vagy „tervei” alapján az egész szabadkőműves mozgalmat azonos platformon kezelte előadásában. Vázolta továbbá, hogy a francia és a német szabadkőművességgel ellentétben, amely támogatta hazája célkitűzéseit, a magyar szabadkőművesség saját nemzetére, illetve saját országára ront rá.
Kevés a kőműves munka
Kiderült ugyanakkor, hogy mindezen világuralmista tervek mellett a szabadkőműveseknek jutott még ideje az Országos Mentőszolgálat elődjének létrehozására, kórházak alapítására és leányanyák megsegítésére szolgáló alapítvány működtetésére is. Ezeket az eredményeket a történész is méltatta, bár rögtön hozzátette, hogy a leányanyák puszta léte is a féktelen liberalizmust igazoló tényanyag.
A szabadkőművesek történelmének és jelenének témája kétségtelenül mostohagyermeke a történelemkutatásnak és ritkán jut el olyan szakaszba, hogy egy tényleg összeszedett, tényanyagra támaszkodó tudományos munka készüljön belőle. Még szomorúbb, ha ez úgy történik meg, hogy mondanivalója semmivel sem több (kevesebb) bármelyik szélsőjobboldali (vagy szélsőbaloldali) összeesküvés-elméleten alapuló féligazságokkal operáló leleplező műnél.Forrás: http://fn.hir24.hu/itthon/2011/11/04/papcsak-nevevel-reklamoztak-a-szalonzsidozast/

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum