A bejegyzések listája

2007. július 25., szerda

L. Nagy Zsuzsa a Páneurópai mozgalomról

L. Nagy Zsuzsa a Páneurópai mozgalomról - kötelező irodalom "Hazánkért" c. weblap olvasóinak.

L. Nagy Zsuzsa: Szabadkőművesség a XX. században

Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1977.

92-96. old.

"Az eddigiek alapján érthető, hogy a szabadkőművességen belül fogalmazódott meg a Páneurópa gondolat, onnan indult ki a Pán­európa mozgalom, amely a nemzetközi politikában a franciák és Briand külügyminiszter révén vált főleg a nyugat-európai polgárság jelszavává. A Páneurópa programot politikai, gazdasági és kulturális téren egyaránt különböző nemzetiségű személyiségek fogalmazták meg de a kezdeményező az osztrák szabadkőművesség és Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi gróf volt. Kalergi gróf, akinek anyja japán, apja. holland-görög eredetű volt, Bécsben született, majd Csehszlovákiában élt, 1939-től francia állampolgár s ekkor már Svájc, majd az Egyesült Államok az otthona. Kalergi, prog­ramja népszerűsítésére személyesen kereste fel az államférfiakat, de a Duna-medencében - az osztrákok mellett - csak Masarykkal és Benessel tárgyalt.
Kalergi, aki a bécsi Humanitas páholy tagja volt, már 1921-től a Páneurópa program érdekében tevékenykedett. S e program jegyében alakult Bécsben a Verband für Kulturelle Zusammen­arbeit (Kulturális Együttműködés Szövetsége). 1926 októberében Bécsben tartotta első kongresszusát a Páneurópa Unió, amelyet 1924-ben hívtak életre. Az unió és vezetősége a Páneurópa mozga­lom nemzeti komitéiből formálódott, elnöke Kalergi, székhelye Bécs lett. Az osztrák nemzeti komité elnöke Seipel kancellár, a németé Paul Loebe, a Reichstag elnöke volt. 1927-ben az unió díszelnökévé választotta Aristide Briand francia külügyminisztert. Az 1930-as, harmadik Páneurópa kongresszus Berlinben már Briand memorandumának, Páneurópa programjának népszerűsítése jegyé­ben ülésezett. A Párieurópa Unió támogatói és hívei között volt kezdettől fogva Eduard Herriot, Destrée, volt belga miniszter, Albert Einstein, Paul Painlevé, Benes, Konrad Adenauer, Joseph Caillaux, Francesco Severio Nitti és az egész szabadkőműves moz­galom. A fentiekben tárgyalt szabadkőműves kongresszusok és összejövetelek programja lényegében véve a Páneurópa gondolatot támogatta. 1932 táján a Páneurópa Unió már a hanyatlás jeleit mutatta. Hitler hatalomra jutása azonban néhány évre életre galva­nizálta mint a fasizmus elleni egyik polgári szervezetet. A Pán­európa rnozgalmat pártfogolta a német és a nemzetközi nagytőke ­egy része is. Zürichben Robert Bosch német nagyiparos elnökletével . pártoló társaságot alapítottak Paneuropa-Förderungsgesellschaft néven, amely biztosította a mozgalom financiális alapjait. A Pán­európa mozgalomnak ugyan szinte minden kontinentális országban volt komitéja, nagyobb szerepet és népszerűséget azonban az első világháborúból vesztesként kikerült országokban nem tudott kivívni magának. A mozgalomban s főleg az elképzelt Páneurópában Anglia helye és szerepe bizonytalan maradt; az unió nem irányult Anglia ellen, de nem is foglalta azt magába.

Louis Loucheur, francia ipari tőkés, Clemenceau, majd Briand gazdasági szakértője fogalmazta meg elsőként a Páneurópa moz­galom gazdasági progranaját. 1925 szeptemberében elkészítette :az európai országok szoros gazdasági együttműködésére vonatkozó tervét, amelyet 1927 májusában a genfi gazdasági konferencián is megismételt, 1925-ben Stern Rubarth megalapította az Euro­päischer Zollvereint (Európai Vámegylet), hogy a kontinens orszá­gainak vámunióba tömörülését szorgalmazza.

A Verband für Kulturelle Zusammenarbeit, amelynek élén Karl Anton Rohan herceg állt, elsősorban a Duna-medence országainak és népeinek összefogását tekintette feladatának. Ez a szervezet egyesült a franciával, így jött létre az Europäischer Kulturbund (Európai Kultúrszövetség). A szövetség 1934-ig, amikor is műkö­dését beszüntette, kilenc kongresszust rendezett. Folyóirata és más kiadványai azonban, amelyek Bécsben németül jelentek meg, két évvel túlélték magát a szövetséget.

A jellegzetes polgári Páneurópa mozgalom nem volt mentes ellentmondásoktól. Szervezői és támogatói a polgári rend válságá­nak demokratikus megoldását remélték tőle, a békés gazdasági, politikai, kulturális együttműködésen alapuló európai egységet kívánták megteremteni. Bár a mozgalom az Egyesült Államok és befolyása ellen is irányult, egyidejűleg élesen szovjetellenes volt. A diplomáciai gyakorlatban a Páneurópa mozgalom a francia biz­tonsági politikát, a háború utáni status quo fenntartását szolgálta, támogatása az olasz, német és egyéb szélsőjobboldali, revansista törekvések elutasítását is magában foglalta.

A Páneurópa mozgalomnak Magyarországon is volt szervezete. Elnöki tisztét Lukács György volt miniszter töltötte be, aki csak névrokona a világhírű marxista filozófusnak. A magyar komité szervezője és lelke Rainprecht Antal Kossuth-párti ellenzéki poli­tikus volt. Magyarországon a mozgalom nemcsak a francia és német közeledés előmozdítását tekintette fontosnak, hanem azt is, hogy a Duna-medence országai is emelkedjenek felül az ellentétes hatalmi érdekeken és nacionalizmusokon, a magyar ellenforradalmi rendszer és a kisantant-szövetség tagjai is építsenek ki konszolidált, a békét szolgáló sokoldalú együttműködést. A magyarországi Pán­európa szervezetet elsősorban a polgári liberális, demokratikus

ellenzék és a szabadkőművesek támogatták, mint Auer Pál, Halasi-Fischer Ödön, Horváth Zoltán, Hegymegi-Kiss Pál, Mar­czali Henrik, Nagy Vince, Pakots József, Rassay Károly, Rupert Rezső, Vámbéry Rusztem. Helyeselte természetesen a Szociál­demokrata Párt, mivel ebben is a béke megszilárdításának egyik eszközét látta. Sikerült továbbá megnyerniük néhány konzervatív ­liberális felfogású szakembert és politikust (például Gratz Gusztá­vot, Hegedüs Lóránd egykori pénzügyminisztert) és szellemi-kultu­rális életünk kiválóságainak szűk kis körét. Kétségtelenül növelte a magyar „páneurópások” tekintélyét, hogy Bartók Béla és Móricz Zsigmond szintén tagjai voltak a komiténak. A magyar szélsőjobb­oldal a Páneurópa mozgalmat és híveit a francia politika és a kis­antant ügynökeinek tartotta, pacifizmusukat pedig nemzetellenes­nek bélyegezte.

A Páneurópa gondolatot a Ligue des Droits de 1'Homme is teljes mértékben támogatta. Brüsszelben tartott 1926-os kongresszusán hangsúlyozta, hogy az emberi jogok nem őrizhetők meg az európai országok gazdasági és politikai közeledése, a béke fenntartása nélkül."


Hol támasztja ez alá a "Hazánkért" c. weblap rasszista és szabadkőműves ellenes fejtegetéseit? Elárulom: sehol.

Attól, hogy valamire hivatkoznak, nem azt jelenti, hogy onnan vettek volna át bármit is. Lásd a fenti idézetet.

Ez a módszer a szádékos megtévesztést szolgálja, becsületes történészek nevét és munkájának címét írva becstelen nézetek alá.

Ennyi és nem több.

Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=69617239&t=9027376

Kapcsolódó gondolatok: http://aprofan.blogspot.com/2007/07/coudenhove-kalergi-meghamisitasa.html

Drakula elorzott gondolatai

Sz. Farkas Jenő: Drakula vajda históriája
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 123-124. old.

"Umberto Eco az 1987-es Frankfurti Könyvvásár meg­nyitóján tartott előadásában37 egy világméretű jelenségre hívta fel a figyelmet: „Húsz évvel ezelőtt a könyvesboltok polcain, ott ahol Lukács György Az ész trónfosztása című könyve állt a legelőkelőbb helyen, ma már Julius Evola, Rene Guénon, Gurdjieff, Titus Burckhardt munkai sorakoznak együtt a keleti bölcselőkével, az alkímiáról, asztrológiáról, jövendőmondásról vagy a fekete mágiáról szóló traktátusok­kal. Mindez valóban azt a benyomast kelti, amit Chesterton joggal fogalmazott meg a következőképpen: >>Ahogy az ember többé már semmiben sem hisz, mindenben kezd hinni.<<" Eco felteszi a kerdest: „Az irracionalizmus megnyilvánulásával állunk szemben?" A kérdésre azzal válaszol, hogy felvázolja a racionalizmussal párhuzamosan fejlődő irracionalizmust, kezdve a hermetikus irodalomtól, a II. századi Hermész Triszmegisztosztól egészen napjainkig. Szerinte irracionális mindaz, ami eltér azoktól a normáktól, amelyek kezdetektől fogva megszabják kultúránkat. Ezeknek a normáknak a lényege a görög és latin racionalitásban keresendő. A tudomány fejlődése is azt bizonyítja, hogy végül is miné1 közelebb kerülünk a világnak a rációnk segítségével való megismeréséhez, egyre több a megoldandó irracionális kérdés. Ezért nem véletlen Umberto Eco előbb idézett gondolata." 37 Eco, U.: L’irrationel hier et aujourd’hui. Lettre Internazionale, 1988. 17. (16-19.)

Emlékeztetőül, ez volt az az eredendően bűnös szöveg, amely alapján Sz. Farkas Jenőt a magyar "akadémikus entellektüelek" megrontásával vádolta Horváth Róbert és az őt szajkózók kórusa.

Hogy is fogalmazott erről Horváth Róbert?

"1989-ben Sz. Farkas Jenő elkövette azt a mindennél nagyobb tévedést, amit azután - úgy tűnik - az összes magyarországi "akadémikus entellektüel" átvesz, nevezetesen, hogy GUÉNON EZOTERIZMUSÁT A MODERN VULGÁR-EZOTERIZMUSSAL VAGY VALAMIFÉLE SZEKTARIANIZMUSSAL AZONOSÍTJA - HOLOTT GUÉNON EGÉSZ ÉLETÉBEN MÁST SEM TETT, MINT EZEK ELLEN ÍRT - megóvva, konzerválva és fenntartva a tradicionális ezoterizmus lehetőségét és eredeti "komoly tisztaságát" (Vö.: Sz. Farkas Jenő: Drakula vajda históriája, Akadémiai, Budapest 1989, 123-124. o.)." (http://www.tradicio.org/guenon/hrguenonmo.htm)

Hogy is van ez? Habár Sz. Farkas Jenő nyilván egyetért Eco-val, hiszen idézi, de azért nem ő írta ezeket a mondatokat. Elképzelhető, hogy Horváth Róbert nem is olvasta amit oly hévvel kárhoztat? S követői sem, soha? Vagy olvasták, de az nem jutott el a tudatukig, hogy Eco-tól származik? Pedig hát Eco is kedvenc célpontja a Guénon ezoterizmusának eredeti, "komoly tisztaságát" őrzők válogatott hazai csapatának, az Ezoterikusok Haynau Baráti Körének... (http://www.es.hu/old/0130/feuilleton.htm)

Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=69613456&t=9027376

2007. július 18., szerda

Gazdagodik a Zsolnay páholy weblapja

A Zsolnay páholy weblapja (http://zsolnay_paholy.extra.hu/) újabb tartalmakkal gazdagodott, a talán legfontosabb Rajzolatokkal:

http://zsolnay_paholy.extra.hu/rajzolatok.html

a jócskán megszaporodott tartalmú Irodalmi ajánlóval:

http://zsolnay_paholy.extra.hu/irodalmi%20ajanlo.html

Ezek egy része is online olvasható, letölthető, de a Letölthető e-könyvek és a Sajtószemle minden bejegyzése ilyen:

http://zsolnay_paholy.extra.hu/E_konyvek.html

http://zsolnay_paholy.extra.hu/sajtoszemle.html

S végül a hazai szabadkőműves weblapok közül elsőnek tesz Multimédia ajánlójában szabadkőművességgel kapcsolatos videófilmeket elérhetővé:

http://zsolnay_paholy.extra.hu/multimedia.html

A lapról szólva nem hagyhatók ki a váratlanul és nem jelzetten megtalálható érdekes idézetek és képek, valamint az Érdekességek rovatban összegyűjtött weblapok listája:

http://zsolnay_paholy.extra.hu/erdekessegek.html

És mindez a bővülés nem a régebbi tartalmak rovására történt, minden régebbi anyaga megtalálható rajta. Ha valaki eltévedne, akkor a Honlap térképet áttekintve mindent megtalálhat:

http://zsolnay_paholy.extra.hu/honlap%20terkep.html

Gratulálok!

2007. július 16., hétfő

Kiss Ulrich előadása a szabadkőművességről

Kiss Ulrich előadása a szabadkőművességről

Egy rövid összefoglaló Kiss Ulrich előadásáról.
Az előadás és beszélgetés a Kálvin téri református templom melletti egyházi épület tetőterében berendezett előadóteremben zajlott le Kiss Ulrich jezsuita szerzetes közreműködésével.
Hogy a szituációt a szabadkőművesek számára érthetővé tegyem, egy hasonlattal élve olyan volt ez, mintha a Nagyoriens páholyában nyílt fehér munka keretében a szimbolikusok egyik prominens személyisége, mondjuk Jászberényi József tartott volna előadást az Opus Dei-ről.
Persze ami a szabadkőművesség különböző csoportjai között elképzelhetetlen, az az ökumené szellemében a keresztény és keresztyén felekezetek között mindenapi gyakorlat.
Az előadás egyébként a KEVE (http://www.keve.org/), a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága ifjúsági tagozatának, a Fit-KEVE (https://web.archive.org/web/20050216230246/http://www.keve.org/fit-keve.htm), a pályakezdő értelmiségiek csoportjának a rendezvénye volt.
A teremben mintegy 40-50 fő volt, az előbb érkezők egy elején és végén lezárt kettős asztalsorhoz ülhettek, a késők az asztalokkal párhuzamosan 2-3 sorban helyezkedtek el. Az asztalfőn foglalt helyet Kiss Ulrich, aki az Éneklő Egyház énekeskönyvből kifénymásolt "Az Úristent magasztalom" kezdetű ének közös eléneklése után azzal a trouvaille-jel indította előadását, hogy "lefordította" szabadkőművesre a dal első versszakát:
A Világegyetem nagy építőmesterét magasztalom ...
A továbbiakban a rendkívül tájékozott és olvasott jezsuita szerzetes témáról témára ugrált, rengeteg irodalomra hivatkozott előadása közben, amelyeket véleményem szerint nem igazán tudtak követni a hallgatók. Talán a legfontosabbnak tartott és legtöbbször hivatkozott mű Gyurátz Ferenc nemrég újra megjelentetett A szabadkőmívességről című könyve volt. Ezzel az előadó teljesen egyetértett, tehát cáfolta az összeesküvéselméletek vádjait, de elítélte a szabadkőművesek titkolózását és a kereszténységgel rivalizáló vallásnak tekintette a szabadkőművességet.
Az előadás közben többször és a végén is külön kiemelte problémaként a szabadkőművesség (és a modern kor) relativizmusát, az értékek elvesztését.
Az előadás és beszélgetés további részletezésétől egyelőre eltekintek, mert komoly esély van arra, hogy mp3-ban meghallgatható és letölthető lesz az egész, ugyanis az előző előadások hanganyaga hozzáférhető az Interneten:
https://web.archive.org/web/20090926122909/http://vip.tilb.sze.hu/Fit-KEVE/index.html
A képek az előadóról és a közönségről:
https://web.archive.org/web/20091008070434/http://vip.tilb.sze.hu/Fit-KEVE/Kiss-Ulrich-2007-07-09/
 

Az előadás maga mp3 formátumban meghallgatható: (érdemesebb előbb letölteni és úgy meghallgatni)

https://web.archive.org/web/20090926122909/http://vip.tilb.sze.hu/Fit-KEVE/hangfelvetelek-2007/Kiss-2007-07-09.mp3

Kiss Ulrich időközben blogjába egy újabb szabadkőműves tartalmú írást töltött fel és folytatását is ígéri:
https://web.archive.org/web/20071025031932/http://parbeszed.com/blog/index.php/?p=225#more-225
[Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=69331366&t=9027376
az előadás: http://szkp1.blogspot.com/2007/07/eloadas-kiss-ulrich-szabadkomuvessegrol.html]

2007. július 10., kedd

René Guénon rasszizmusa

Dante ezoterizmusa című munkájában Guénon nagy jelentőséget tulajdonít az Isteni színjáték következő sorainak:

O, ti, kik éltek józan értelemben,
lessétek, mily tan látható keresztül,
elfátyolozva különös rimemben!
(Pokol, IX. 61-63, Babits Mihály ford.)

Azt hiszem, ezt Guénonra magára is alkalmazhatjuk - kissé elfátyolozva fogalmazta meg néha mondanivalóját, azonban kis odafigyeléssel megfejthetjük.

Egy részlet:

René Guénon: A mennyiség uralma és az idők jelei (A Nagy Paródia, avagy a fordított spiritualitás.)

Az “ellentradíció" uralma valójában pontos megfelelője annak, ami az “Antikrisztus uralmaként" ismeretes, és - minden elképzelhető prekoncepciótól függetlenül - az az Antikrisztus, aki - akár individuumként fogjuk fel, akár kollektívumként - a végső cél érdekében önmagába fogja koncentrálni az “ellenbeavatás" minden képességét, és valamiképpen szintézise lesz ezeknek. Sőt, bizonyos értelemben akár egyszerre is lehet individuum és kollektívum, ugyanis lennie kell egy olyan kollektívumnak, amely, ha fény derül rá, olyan lesz, mintha csak magának az “elleniniciatikus" szervezetnek a “kivetülése" lenne, de kell lennie egy olyan személynek is, aki majdan e kollektívum vezetője, és vezetőjeként e kollektívum legtökéletesebb kifejeződése lesz, sőt, valódi “megtestesülése" annak, amit képviselni fog, hacsak mint az összes “ártalmas" befolyás “támasztéka" is, mert ezeket ő fogja először magába gyűjteni, hogy aztán a világba vetítse őket.

Azt hiszem, nem kell nagy intuícióval rendelkeznünk, hogy felismerhessük az írás rejtett konnotációját, amint a szélsőjobb felismeri és magáénak tekinti.

Van persze nyíltabb megnyilvánulása is Guénonnak.

Kelemen János említi Guénon Dante tanulmányának kritikájában, hogy:

"... Orient et Occident című művében ugyanis nemcsak azt fejti ki, hogy a judaizmus szerepet játszott "az általában vett modern mentalitás kialakulásában", hanem azt is, hogy mivel az izraelita elemek dominálnak a bolsevik forradalomban, óvakodni kell tőlük."


Egy Guénonnal rokonszenvező kritikusa is megjegyzi, hogy furcsa lábjegyzetei vannak:

"... it was the curious footnote which states that Freud and Einstein, of Jewish origin, and forerunners of much of the modern thought which Guénon despises, were detached from their Jewish nomadic tradition. "


Guénon műveinek behatóbb ismeretében bizonyára több bizonyítékot is lehetne találni a rasszizmusára, de ezt a feladatot most ünnepélyesen átruházom hűséges olvasóira...
Források:

http://szfinx.blogspot.com/

http://epa.oszk.hu/00000/00015/00002/kelemen.htm

http://www.bensozia.com/benideas/guenon.html

2007. július 5., csütörtök

Coudenhove-Kalergi meghamisítása

Coudenhove-Kalergi meghamisítása


Az egyesült Európa eszménye vörös posztó a szélső jobboldal számára, lejáratása érdekében semmitől sem riadnak vissza. Például attól sem, hogy az "ötletgazda" Coudenhove-Kalergi grófot próbálják lejáratni.

Ezzek az egyesek által ugyancsak szemérmesen "erős nemzeti-identitású oldalak"-nak nevezett fasiszta, rasszista weblapokon találhatók meg, mint pl.:

http://www.hazankert.com/200627.html

http://tempus44.wordpress.com/2007/03/15/a-jovo-embere-kevert-faju-lesz-3/

http://igazmondo1.blogspot.com/search?updated-max=2007-03-09T15%3A06%3A00-05%3A00

és a sor sokáig folytatható. Annak kiderítése, hogy ezek tényleg rasszisták, nagyon egyszerű, meg kell nézni azokat a találatokat, amelyet a Google mondjuk a következő kérdésre ad:

zsidó site:http://www.hazankert.com/

http://www.google.com/search?num=100&hl=en&lr=&as_qdr=all&q=zsid%C3%B3+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.hazankert.com%2F&btnG=Search

De persze meg lehet nézni a cigány, "gyűlölet-ipar" vagy Hitler illetve bármi olyan szóval is ami a rasszisták szómenését kiváltja. Ehhez hasonló módon dolgozott Zsadon Béla, a Mancs cikkírója, amikor "Magyarságteljesítmény az Interneten, Szittya-szörf" című vitriolos művét készítette:

http://zsadon.index.hu/mancs/0szittya.htm

A fenti három weblap közül az első tűnik az "eredeti" forrásnak, a többiek abból idéznek. Persze egyik se tünteti fel a szerzőt. Vajon mire föl ez a nagy szemérmesség? És íme, láss csodát, rögtön kiderül, hogy ez az egész páneurópizmus a szabadkőművesség találmánya:

"Benedek Marcell a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy vezetőségi tagja 1950. március 19-i beszédében április 4-ét “a magyar hálaadás napjának” nevezte. Ez a társaság támogatta a Páneurópai Uniót! Csekély létszámú, de óriási befolyással, hatalommal rendelkező dúsgazdag nemzetközi csoport már az évszázad elejétől tevékenykedik a nemzetek és határok nélküli Egyesült Európa megvalósításán, ami része a nemzetközi pénzhatalom Új Világrendjének."

http://www.hazankert.com/200627.html

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=68904550&t=9027376


Térjünk át Coudenhove-Kalergi gróf írásainak - és azok fordításának - az elemzésére. Vegyük a szabadkőműves gróf Praktischer Idealismus (Wien/Leipzig 1925) c. könyvének néhány mondatát:

"A manapság ismert népfajok és társadalmi osztályok – a kellő helyhiány, az idő és az előítélet miatt — fokozatosan eltűnnek."

Nézzük meg angolul (sajnos én németül nem tudok, de majd akik eredetiben olvasták ezt és a Bécsi Szabadkőműves Újságot is, majd kisegítenek. ):

"Today's races and classes will gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. "

Azaz helyesen: A mai fajok és osztályok fokozatosan el fognak tűnni a távolság, idő és előítéletek elenyészővé válásával.


"A jövőben az eurázsiai-negroid faj, amely hasonlít az ókori egyiptomiakra, a különféle fajú népeket majd a különbözőségű egyén váltja fel."

"The Eurasian-Negroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals."

Helyesen fordítva: A jövő eurázsiai-negroid fajtája, amely megjelenésében a régi egyiptomiakra hasonlít, a népek különbözőségét az egyének változatosságával fogja felcserélni.


"Az európai zsidóság nem semmisült meg, mert Európa, a saját akarata ellenére, mesterséges kiválasztási módszerekkel e népet a jövő vezérnemzetévé fejlesztette ki."

"Instead of destroying European Jewry, Europe, against its own will, refined and educated this people into a future leader-nation through this artificial selection process."

Helyesen: Európa, saját szándékával ellentétben, az európai zsidóságot megsemmisítése helyett kifinomulttá és műveltté, s ezáltal a jövő egyik vezető nemzetévé tette ezen a mesterséges kiválasztódási folyamaton keresztül.

"Nem csoda tehát, hogy ez a gettóbörtönből kiszabadult nép Európa nemessége lett."

"No wonder that this people, that escaped Ghetto-Prison, developed into a spiritual nobility of Europe."

Helyesen: Nem csoda, hogy ez a gettóbörtönből szabadult nép Európa szellemi nemességévé vált.

"Hála a Gondviselésnek, Európa ajándékba kapta ezt az új és nemes népfajt."

"Therefore a gracious Providence provided Europe with a new race of nobility through spiritual grace."

Helyesen: Tehát a kegyes Gondviselés ellátta Európát a nemesség egy szellemi jótulajdonságokból fakadó új fajtájával.

"Ez akkor történt, amikor – hála a zsidók emancipációjának – Európa feudális arisztokráciája lezüllött."

"This happened at the moment when Europe’s feudal aristocracy became dilapidated, and thanks to Jewish emancipation."

Helyesen: Ez a zsidó emancipációnak köszönhetően történt, akkor, amikor Európa feudális arisztokráciája elkezdett tönkremenni.

Látszik tehát, hogy szándékos félrefordítások sorozatáról van szó, amelyekkel tendenciózusan eltorzították Coudenhove-Kalergi gróf mondanivalóját.

Persze ez a helyreállított szöveg is magán viseli a kor szociáldarvinizmusának téveszméit, de messze nem azt mondja, amit a "fordítója" belegyömöszölt.

Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=68988201&t=9027376Kapcsolódó gondolat: http://aprofan.blogspot.com/2007/07/l-nagy-zsuzsa-paneuropai-mozgalomrol.html

2007. július 2., hétfő

Megszületett a Sas-páholy honlapja

Megszületett a Sas-páholy honlapja

Amíg a pécsi Zsolnay-páholy weblapja (http://zsolnay_paholy.extra.hu/) kitartó és folyamatos munkálkodás nyomán fokozatosan bővül és csinosodik, a Sas-páholy honlapja egyszeriben kipattant alkotója fejéből és tökéletesnek tűnik:

http://www.saspaholy.hu/

Egy (igazi) építészeti rajz - tervrajz - szolgál háttérképként a hamarosan megjelenő könyvecskének, amely kinézetét valamelyik 1911-es datálású Sas-páholy kiadványtól kölcsönözhette.

A könyvecskét felütve - rákattintva - az ki is nyílik és egy üdvözlő szöveg és tartalomjegyzék fogadja a látogatót. A remek kialakítású, könyvészetileg megkomponált füzet betűtípusa, tördelése, a képek elhelyezése esztétikai élményt nyújt. A tartalomjegyzék linkjein kívül a könyvecske jobboldalán felül van még két könyvjelző és ha már elhagytuk a nyitólapot, akkor jobboldalon alul is van egy oda visszaléptető könyvjelző. A lapozás animálása próbálja a hagyományos könyvolvasás élményét visszaidézni. A könyvecskéből csak az ajánlott linkek és a pdf formátumba konvertált rajzolatok vezetnek ki.

A nagyszerű kiállítású honlap díszére válik a Sas-páholynak és megalkotójának egyaránt!

Ha szabad egy nyelvi zavarral élnem, a tökéletes honlap még tökéletesebb lehetne, ha:

A több oldalas szövegeknél nem csak tovább, hanem visszalapozás is rendelkezésre állna;

A kezdőlapon szereplő tartalomjegyzékhez vezető könyvjelző nem a jobb, hanem a baloldalon lenne - ahol a tartalomjegyzék található;

A Kvíz és a Kapcsolat csak a könyvjelzőn érhető el, jó lenne a belehelyezni őket a tartalomjegyzékbe is.

Még egyszer gratulálok a kivételesen jól megtervezett és kivitelezett munkához!

(Egy kis dicsekvés - a Kvíz megoldásakor mindössze egy pontot veszítettem...)

Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=68854145&t=9027376

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum