A bejegyzések listája

2007. október 31., szerda

Szabadkőműves volt-e Baden-Powell?

Egyesek véleménye szerint Baden-Powell, a cserkészmozgalom megalapítója is szabadkőműves volt, bár ezt Magyarországon szeretik agyonhallgatni.
Azt hiszem, hogy pont fordítva van.
Szerintem úgy lenne helyes, hogy:
Tudott, hogy Baden-Powell, a cserkészmozgalom megalapítója nem volt szabadkőműves, bár Magyarországon sok helyütt azt terjesztik, hogy szabadkőműves volt.
Először a mondat végéről:
Mind a Galilei páholy, mind a soproni Testvériség páholy és a Tolerancia és Testvériség vegyes páholy úgy tudja és hirdeti weblapján, hogy Baden-Powell szabadkőműves volt:
http://www.galilei.hu/hires/hires.html
http://web.archive.org/web/20040607/http://www.szabadkomuvessopron.hu/sopron/kulfoldiek.html
https://web.archive.org/web/20200223183012/http://www.droit-humain.org:80/hungaria/hu/list.html
Másrészt a külföldi szabadkőműves páholyok nem tudnak Baden-Powell szabadkőművességéről, a tévesen szabadkőművesnek tartott nevezetes emberek között sorolják fel:
http://freemasonry.bcy.ca/biography/index.html
http://www.masonicinfo.com/famousnon.htm
A félreértést az okozhatja, hogy a cserkészet szellemiségében és szervezeti felépítésében található hasonlóság a szabadkőművességgel. Másrészt mintegy féltucat szabadkőműves páholy viselte-viseli Baden-Powell nevét - viszont ez azzal magyarázható, hogy szabadkőműves cserkészek voltak a névadóik.
Néhány elemző cikk a kérdésről:
http://www.pinetreeweb.com/bp-freemasonry.htm
http://www.pinetreeweb.com/bp-freemason-england.htm
http://www.pinetreeweb.com/bp-freemason-france.htm
http://www.timboucher.com/journal/2006/03/21/the-boy-scout-freemason-connection/
http://freemasonry.bcy.ca/texts/baden-powell.html
Ezekből két érdekes idézet:
LIBRARY AND MUSEUM
OF THE UNITED GRAND LODGE OF ENGLAND
FREEMASONS' HALL
GREAT QUEEN STREET LONDON WC2B 5AZ
9th July 1990
Dear Sir,
I refer to your enquiry regarding Lord Baden-Powell. There have been two complete searches of the Grand Lodge Registers for the name of Lord Robert Baden Powell, but there has been no trace of him having been initiated in or having been a member of a lodge under the United Grand Lodge of England. Nor is there any record of him having been initiated in a Lodge under any other Grand Lodge.

However, the following information may be of use to you:
Robert Stephenson Smyth Powell, Baron of Gilwell, founder of the Boy Scout movement was born 22nd February 1857 and died on 8th January 1941. Despite the similarities in the philosophies of Freemasonry and the Scouting movement, we have been unable to trace any evidence that Lord Baden-Powell was a Freemason.
In this country we have a number of lodges, the membership of which is predominantly made up of brethren with connections in Scouting. They have an annual reunion in London every year at which one of the lodges holds a meeting in this building and invites the members of the other lodges to attend. On this particular occasion the brethren often wear their Scout uniforms as well as their regalia.
I regret not being able to help you further.
Yours sincerely,
J. MACDONALD, Secretary
K.A. McQuillan, Assistant Librarian.
Azaz az UGLE, az Egyesült Angol Nagypáholy részéről kijelentik, hogy dokumentációjuk kétszeri átvizsgálásával sem találtak Baden-Powell szabadkőművességére vonatkozó adatot.
A második:
Mr. Potter writes: "I joined the Scout Movement in 1910 and I became a Freemason in 1916. I knew Baden-Powell, as well as his son Peter. A few amongst us, who were all together as Scouts and Masons, asked Baden-Powell to become a Freemason. He answered that he was unable to do so because he was the Chief Scout and that the movement included many Roman Catholic Scouts who might be offended learning that he belonged to the Freemasons.… His son Peter found it also inadvisable to ask to become a Mason because he was National Guildmaster of the Baden-Powell Scouts Guild and he kept up many contacts with Roman Catholic Scouts on the continent.… As to the current Lord baden-Powell (1966), grandson of the Founder of the Movement, we spoke a few months ago of the possibility, but he added that he did not wish to pursue it because it was preferable that no Baden-Powell be a Freemason."
Azaz egy szabadkőműves cserkész beszámol arról, hogy Baden-Powell azzal hárította el hívását a szabadkőművességbe való belépésre, ha mint főcserkész szabadkőműves lenne, ezzel szabadkőművesi fennhatóság látszatát keltené az erre nagyon érzékeny római katolikus cserkészek körében.
Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=72794993&t=9027376

Beregszászi szabadkőműves páholyok

Beregszászon 1871-1881 között működött a Világosság páholy, 1913-1919 között pedig a Pro Libertate.

Néhány információ:
"1942. február 5. A miniszterelnökség a beregszászi Pro Libertate Szabadkőműves Páholy vagyonát Beregszász megyei városnak adományozta azzal, hogy „azt levente célokra köteles felhasználni”. (A páholy az első bécsi döntést megelőzően függesztette fel tevékenységét.) "
http://www.foruminst.sk/hu/8/kronologia/0/xml/syear-1942,
A páholy lapjáról a következő publikáció tájékoztat:
http://epa.oszk.hu/00000/00021/00033/0006-29d.html
Egy másik érdekes cikk idéz a Világosság páholy főmesterének, Hunyady Bélának a leveléből:
"A helyi páholyok közvetítõ és érdekkijáró szerepét a Bereg megyében mûködõ
Világosság páholy egyik tagja is elismerte levelében: „a szabadkõmûvesi kötelék a társadalmi élet minden rétegébe beleágazott, több országgyûlési képviselõ, a megyei életbõl fõjegyzõ, aljegyzõk, ügyész, szolgabírák, számvevõ, a köztörvényszékbõl több bíró, a királyi ügyész, továbbá a királyi közjegyzõ, Beregszász és Munkács városok több tisztviselõje, számos ügyvéd, orvos, gyógyszerész, vasúti tisztviselõ, gazdatiszt, erdész voltak a páholy tagjai s munkánkban ezek által részt vett a szellemi közélet vidéki munkás osztálya és részben a gentry is”. A probléma azonban éppen a páholy nagyfokú közéleti beágyazottságából eredt, ugyanis az ebbõl fakadó személyes elõnyöket egyre többen igyekeztek kiaknázni: „megrontotta szövetségünk életét sok oly egyén befogadása, kik behatolni csak azért vágytak, hogy a világi életben befolyásos tagtársak körébe és közelébe bejuthassanak s maguk részére sok esetben nem érdemelt elõnyt vagy állást szerezzenek; elhallgatott eme céljuk elérése után pedig egyszerûen hátat fordítottak az oszlopoknak.” A levélíró látván a szabadkõmûvesi morál folyamatos lazulását, mégsem arra a következtetésre jutott, hogy a páholynak nagyobb távolságot kellene tartania a politikától. Csupán azt hangsúlyozza, hogy jól meg kell válogatni, hogy a páholy kiknek a boldogulása érdekében fejti ki befolyását. A rossz anyagi helyzetben lévõ és kedvüket vesztett, ám megbízható és becsületes tagok megsegítésére továbbra is a már régótamûködõ gyakorlat folytatását javasolta: „[a fásultság, a vagyontalanság] pótolható lenne az által, ha figyelem fordítatnék reá, hogy a munkás és készült egyének a tagtársi befolyás által a közéletben hivatalok elnyerése és elõmenetel, valamint jogosult anyagi törekvéseik elõmozdítása útján támogatást nyerjenek”.17"
17 Hunyady Béla levele a Szövetség Tanácsának, 1881. december 20. MOL, P. 1082. 9. t. 5. cs. X. Világosság páholy, Beregszász.
Cieger András: Érdekek és stratégiák
A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetõségei a kárpátaljai régió vármegyéiben a dualizmus idõszakában
Korall 13.
2003 szeptember
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00009/pdf/K03_13.pdf

Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=72776620&t=9027376

2007. október 30., kedd

Skót rítusú szervezetek Magyarországon

Magyarországon minimum két - de egyesek szerint három - skót rítusú szervezet működik.
Egy a Magyarországi Nagyorienshez kapcsolódóan, egy a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy részeként és állítólag van egy irreguláris, alternatív Nagytanács is, hogy kihez, mihez kapcsolódva, arról nem hallottam. [Újabban találtam egy magát Magyarországi Ősi és Elfogadott Skót Rítus honlapjának nevező weblapot, amelyen egy bécsi illetőségű páholy adatai szerepelnek, főként német nyelven. Lehet, hogy ez az. (A weblap időközben megszűnt; ma már csak az Internet Archive tárolja néhány oldalát.) http://web.archive.org/web/20090625170855/http://www.aasr.hu/grossloge/ ]

A Nagyoriens magas fokai természetesek Magyarországon, a szimbolikusoké újabb keletű:
"Ismeretes, hogy a skót szertartású magas fokok Nagytanácsa - Nagyoriens néven - 1919-ig mûködött a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy szerves részeként. Az 1920. évi betiltás után 25 év szünet következett. 1945ben viszont ez a Nagytanács nem alakult újjá. Mégis, az 1989. évi újjászületésünk után pár év múlva, 6 testvérünk külföldi, skót rítusú páholyok tagja lett. Õk kezdték el a szervezõ munkát a skót rítus újjáélesztése érdekében. Ez sok vitát váltott ki, ugyanis túl kevesen voltunk még, és attól tartottunk, hogy egy ilyen lépés megosztaná a nagypáholy egységét. A szövetségtanács hozott is egy olyan határozatot, hogy addig, amíg nagypáholy létszáma a 250 tagot nem éri el, szó sem lehet a skót rítusról. Én sem akartam.
Történt azonban, hogy az USA budapesti nagykövetségének egyik tisztviselõje rendszeresen kezdett járni páholyaink munkájára. Ezt a buzgalmat sokáig nem értettük. De amikor engem 1994-ben nagymesterré, Balló Istvánt a nagymester elsõ helyettesévé választották, a nagygyûlésen magas rangú külföldi testvérek is megjelentek, közöttük a brüsszeli NATO támaszpont szabadkõmûves részlegének vezetõi. Õk azonnal meghívtak engem és Balló Istvánt másnap ebédre, a Hotel Intercontinentalba. Ott derült ki, hogy miért hívtak meg. Fél napon át igyekeztek minket rábeszélni a skót rítus magyarországi megalapítására. Ezt mi nem akartuk, és megkérdeztük, hogy mire jó ez nekünk. Erre sem akkor, sem késõbb nem tudtak válaszolni. Hazánkban dolgozó amerikai testvérünk azonban ismerte problémáinkat. Megígérte, hogy segítségünkre lesznek székházunk visszaadásában. Ennek érdekében összehoznak az új amerikai nagykövettel, akinek magyar a felesége, tárgyalni fognak a kormánnyal, lépéseket tesznek az amerikai szenátusban, sok pénzt adnak a nagypáholynak, stb. stb. Néhány óra elteltével Ballóval abban állapodtunk meg, hogy ha ennek csak a fele is igaz, legyen skót rítus, ha ez az ára. Így hát megegyeztünk. De hogyan fogjuk ezt keresztülvinni, hiszen a szövetségtanács sem akarja? No, de a megígért segítség…
Továbbiakban röviden: Ballót és engem elõször is fel kellett venni a 32., majd a 33. fokba. Ugyanis a nagytanács megalakítását nekünk kellett megszervezni. Amerikai testvérünk 1994 októberében engem és Ballót, valamint egy harmadik testvért kivitt kocsijával Wormsba. Ott avattak a 32-ik fokba. A neheze viszont most jött. Itthon a szövetségtanácsot rá kellett beszélni, hogy változtassa meg az említett 250-es limitet. Ez keservesen nehéz volt, de sikerült. Ekkor novemberben amerikai testvérünk Ballót és engem kivitt Lisszabonba. Ott avattak 33. fokba mindkettõnket. A Hotel Estorilban egy egész emeletet bérelt ki ennek érdekében az észak-amerikai skót nagytanács.
Megérkezésünk után szinte azonnal látogatást tettünk a köztársasági elnöknél. Aznap este elvittek minket a Világ Végére. Ez a Sintra hegység csúcsán van. Ott mûködik egy hivatal, amely igazolja, hogy az illetõ volt a világ végén; vele szemben egy elsõrangú halászcsárda. Ott vacsoráztunk elsõ este. Azért hívják ezt a helyet a világ végének, mert ez a hegység mélyebben nyúlik bele az Atlanti Óceánba, mint Írország nyugati partja.
Másnap - vasárnap - felavattak a 33. fokba. Ez majdnem olyan csodálatos élmény volt, mint felvételem, 1946-ban. Délután tárgyaltunk amerikai testvéreinkkel a Budapesten rendezendõ ünnepségrõl, a skót rítusú Nagytanács megalakulásáról. Minden részletet megbeszéltünk, még a leendõ fõparancsnok személyét is, akit természetesen mi javasoltunk.
Itthon sok vita, sok nehézség, de végül mindent megoldottunk. 1995. február 25-én - ünnepélyes keretek között - megalakult a skót rítusú Nagytanács."

Visszaemlékezés, dr. Jobbágyi György
Kelet - a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy hivatalos lapja
2000/1
Forrás: http://web.archive.org/web/200101270216/http://www.szabadkomuves.hu/Lap/Kelet/Cikk04.html

Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=72763221&t=9027376

Kapcsolódó cikk: http://aprofan.blogspot.com/2008/06/magasfoku-muhelyek.html

2007. október 17., szerda

Szabadkőműves az MI-5?

Szabadkőműves az MI-5?

Ha valaki nézi az MI-5 című, az egyik titkosszolgálatról szóló angol filmsorozat epizódjait, meglepetésben lehet része. Időről-időre feltűnik benne a londoni szabadkőműves nagypáholy székháza, a Freemason's Hall. Amikor megláttam, nem tudtam hova tegyem a dolgot, talán már az angol kémfilmek is terjesztik az összeesküvéselméleteket? Aztán néhány kattintás az interneten megoldotta a rejtély titkát:

"Spooks is a British television drama series, produced by the independent production company Kudos for BBC One. The title derives from a popular colloquialism for spies, as the series follows the work of a group of MI5 intelligence officers at Thames House (though Freemasons' Hall in Covent Garden is used to represent it in filming). In the United States and Canada the show is aired under the title MI-5."

Vagyis a Kudos produkciójában készülő brit televízió sorozat az MI5 egyik olyan csoportjának kalandjait követi nyomon, amelyik a Temze Házban (amelyet a Konvent Kert közelében álló Szabadkőműves székház "személyesít" meg) dolgozik.

A londoni szabadkőműves székház (majdnem) ugyanolyan szereplő, mint a színészek és én azt is valószínűnek tartom, hogy rendes gázsit is kap a filmért.

http://en.wikipedia.org/wiki/Spooks

Vagy a tájékozatlanabb külföldi ügynököknek van címezve a dolog, hogy ha vissza akarnának vágni az MI-5-nak, akkor a szabadkőműveseket találják el? :)))

[Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=72334526&t=9027376]

2007. október 12., péntek

Kassák szabadkőművessége

Kassák szabadkőművessége

A Magyar Műhely legújabb, 143. számában jelent meg Suhajda Péter: Kassák Lajos tényleges és szimbolikus szabadkőművessége című cikke.

Az írás Kassák művei és levéltári dokumentumok alapján elemzi Kassák szabadkőműves elkötelezettségét. Az irodalmi elemzésbe nem kívánok beleszólni - bár eléggé erőltetettnek tűnik néhány érv - de a dokumentumok értelmezésével kapcslatban van mondanivalóm.

Nézzük meg, mit mond Suhajda a Kassák és a szabadkőművesség kapcsolatáról tanúskodó dokumentumok alapján:

".. Kassák Lajost 1946-ban avatta inasává ... 1945-től működő Magyarországi Symbolikus Nagypáholy, illetve az annak védnöksége alatt dolgozó, újonnan alapított Libertas páholy. A felvételi eljárás hoszúsága miatt nem lehetetlen, hogy már 1945-ben jelezte belépési szándékát, mint kereső ...

"A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy T. Vezetőségéhez" írott felvételi kérelme 1946. február 10-én kelt ...

"Alulírott tisztelettel kérem, szíveskedjenek engemet a szabadkőművesek szövetségébe felvenni."

Foglalkozását tekintve "író, szerkesztő" áll a kérvényen, ám motivációjának megjelőlésénél igen szűkszavú volt: "Hét évig emigrációban éltem, azóta is részt veszek a szocialista-humanista mozgalmakban". Esetleges irodalmi munkásságánál ennyit jegyzett le: "Ötven kötet szépirodalmi és társadalomkritika". Életszemléleti vallomására adott válasza is lényegre törő: "Szocialista-humanista világszemlélet hangsúlyozása irodalomban és előadásokban".13 Adatlapja14 alapján 1946. április 28-án lett szabadkőművessé, négy társával ... az újonnan szervezett páholy második inasavatásán ...

Kőműves társai közül többekkel kapcsolatban állt a szervezet keretein kívül is, talán közülük került ki azon ajánló, avagy kezes, akinek révén végül a társasághoz csatlakozott. Ennek személye lényegében kideríthetetlen, ugyanis a páholyok főmesterei nagyon vigyáztak arra, hogy a keresőkkel foglalkozó, azokat ajánló, illetve megvizsgáló kőművesek neve rejtett maradjon.
...
Kassákot legényfokra 1948 áprilisában emelték, a mesterek harmadik fokát már nem érte el, mert 1948. október 7-én fedezését kérte25, ami nem jelenti feltétlenül a szabadkőműves kötelékektől való megválást, ám Kassák esetében ez majdnem bizonyos. Ennek számtalan oka lehetett, s nem feltétlenül a megtalált társasággal való elégedetlenség; talán közéleti problémák, hiszen 1949-ben végképp belső számüzetésbe kényszerült. S "társadalmi elfoglaltságai" miatt egyébként sem tudta látogatni a páholymunkákat, ahogyan az, a páholy főmesteréhez, Lenkei Gyula ügyvédhez címzett kimentése alapján egyértelműsíthető: "Megkaptam a Libertas páholy figyelmeztető sorait, de sajnos a felszólításnak egyelőre a legnagyobb sajnálatom ellenére sem tudok eleget tenni. Nem hanyagság, vagy közömbösség az, hogy nem látogatom a páholyt, de olyan nagyfokú a társadalmi elfoglaltságom, hogy most nem vehetek részt a páholy munkájában. Éppen csütörtökönként például két ülésem is van, egyik a Művészeti Tanácsnál, ahol én vagyok a hetes tanács elnöke, lehetetlen tehát az elmaradásom. Később ezeknek a terheknek egy részét le tudom majd vetni s akkor nemcsak érzésben, hanem gyakorlatban is részt tudok venni a Veletek való közös munkálkodásban. Kérlek, vegyétek figyelembe kimentő soraimat és továbbra is tartsatok meg szeretetekben".26

A levél hangja cseppet sem kiábrándult vagy ellenséges, valószínű tehát, hogy az őt, és egyáltalán a magyar szabadkőművességet ért támadások miatt nem látogatta, látogathatta többé a munkákat. A távolmaradás egyik oka talán Kassák parlamenti szerepvállalásában kereshető27, mivel az apolitikus szemlélet a tolerancián alapuló szabadkőműves gondolkodás legelemibb követelménye (általában). Ráadásul a Magyarországi Symbolikus Nagypáholyt öt év működés után, 1950-ben, ismét betiltották.

Jegyzetek:

13 MOL, P1083, 115.d Kassák Lajos felvételi kérelme. Az idézetteken kívül még életének ismert adatai szerepelnek a kisméretű kártyán. További jelzet: XXVIII-M-16d (Libertas)

14 MOL, P1083, 268. XXVIII-M-1, 33/a, 11.d. A jelentkezési lap száma: 16, anyakönyvi száma: 1042. Az említett információkon kívül általánosan ismert adatok szerepelnek rajta.
...
25 MOL, P1083, 268. 33/d, 128. (1948. X. 7). A Libertas páholy titkára a következő levelet írta a nagypáholy főtitkárához, Gerő Andorhoz: "Szeretett Főtitkár Tv:.! Szíves tudomásodra hozom, hogy Kassák Lajos tv:. fedezését kérte, mely kéréséhez Libertas -unk mai, azaz október 7-i elsőfokú munkáján egyhangúlag hozzájárult". A MOL, P1083, 268. 33/d, 205. irat szerint a Libertas első, 1946. IV. 7-én történt inasavatása egyben a páholy első munkája is volt.

26 MOL, P1083, 268. 33/d, 135. (1946. VIII. 10.). A gépelt levelet kézzel írta alá, s békásmegyeri címéről küldte el a Podmaniczky utcai páholyházba.

27. "A jobboldal fokozatos kiszorulásával szerepe a mozgalomban tovább erősödik, s nem sokkal a választások után, 1948 elején, a lemondott, később letartóztatott Kelemen Gyula helyett a párt küldötteként a Parlamentbe is bekerül. E folyamatban pedig már olyan politikai tényező, akit vezető politikusok társaságában látni a fogadásokon és az ünnepi tribünökön, fellépései rendszeres belpolitikai híranyagokká emelkednek." Aczél, 1999, 318."Először is néhány formai megjegyzés.

Eléggé trehány Suhajda szövege. Azt írja: "Életszemléleti vallomására adott válasza ..." Feltehetőleg azt akarta írni, hogy az életszemléletére vonatkozó kérdésre adott válasza, vagy az életszemléletére vonatkozó kérdésre adott vallomása stb.

Másik baki: "A levél hangja cseppet sem kiábrándult vagy ellenséges, valószínű tehát, hogy az őt, és egyáltalán a magyar szabadkőművességet ért támadások miatt nem látogatta, látogathatta többé a munkákat.

Itt valószínű, hogy egy nem kimaradt, logikusan "nem valószínű"-t akarhatott Suhajda írni.

Aztán: "...az apolitikus szemlélet a tolerancián alapuló szabadkőműves gondolkodás legelemibb követelménye ..."

Legjobb tudomásom szerint nem apolitikus szemléletet, hanem politikamentes tevékenységet várnak el, de nem általában, hanem a páholyon belül.


Nézzük meg most tartalmi szempontpól az írást.

Suhajda úgy véli, hogy Kassák fedezését azért kérte, mert az író "társadalmi elfoglaltságai" miatt nem tudta látogatni a páholymunkákat és ennek oka parlamenti szerepvállalásában kereshető valamint talán közéleti problémák miatt, hiszen 1949-ben végképp belső számüzetésbe kényszerült.

A fentiek a rendelkezésre álló dokumentumok sorrendjével való játék eredményei.

Rakjuk csak őket időrendi sorrendbe:

1946. február 10 - felvételi kérelem

1946. április 28 - inassá avatása

1946. augusztus 10. - mentegetőző levele

1948 elején - bekerül a parlamentbe

1948 április - legényfokra emelése

1948. október 7 - fedezésének kérése

1949 - belső száműzetésbe kényszerülése

1950 - betiltják a szabadkőművességet

Mi látszik mindezekből? Inassá avatása után nem sokkal írja mentegetőző levelét válaszként a páholymunkákról való távolmaradását számon kérő főmesteri levélre válaszként. Figyelembe véve a két hónapos nyári szünetet, ez azt jelenti, hogy már a felvétele után sem látogatta gyakran a páholyt. Ennek tehát nem lehet közvetlen kapcsolata 2 évvel későbbi kilépéséhez (fedezéséhez). (E gondolatmenet ellenőrzéséhez a látogatók könyvét kellene megvizsgálni, amelyben a páholymunkákon részt vevők aláírása szerepel.)

Csak 1948-ban, két évvel a felvétele után részesül díjemelésben, avatják legénnyé. A felvétel és a következő díjemelés közötti többé kevésbé kötelező egy év (amit azért gyakran nem tartanak be) megduplázása nyilván a rosszallás jele volt Kassák szabadkőművesi szorgalmának hiánya miatt. Erre az időszakra vonatkozik a mentegetőző levelében sorolt elfoglaltsága és parlamenti képviselősége.

Kassák belső száműzetésbe kényszerülése és a szabadkőművesség betiltása már a fedezése utáni időszakra esik, tehát semmi köze nincs a páholymunkák látogatásához és kilépéséhez.

Összefoglalva: Kassák valószínűleg azért nem járt páholymunkákra, és azért lépett ki a szabadkőművességből "minden kényszer nélkül", mert egyéb tevékenységeit fontosabbnak tartotta. Ha nem így lett volna, átszervezhette volna életét úgy, hogy a páholymunka is beleférjen, ahogy mindazok megtették, akik ott maradtak.

[Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=72177237&t=9027376

Kapcsolódó programok:

http://szkp1.blogspot.com/2007/03/eloadas-suhajda-peter-kassak.html

http://szkp1.blogspot.com/2009/02/eloadas-kassak-kod.html

Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2007/10/suhajda-peter-kassak-lajos-tenyleges-es.html

Kapcsolódó blogbejegyzés:

http://aprofan.blogspot.com/2007/10/kassak-kod.html

A Kassák-kód

A Kassák-kód

A Magyar Műhely legújabb, 143. számában megjelent Kassák-kód blokkjában szerepel Suhajda Péter: Kassák Lajos tényleges és szimbolikus szabadkőművessége című cikke.

http://www.kormend.hu/index.php?ugras=hirolvaso&hirszama=15318

A folyóirat Kassákkal foglalkozó írásai az Érsekújváron 2007. március 22-24. között tartott Kassák-kód című szimpózium előadásiból készültek. Ott hangzott el Suhajda Péter: Kassák szabadkőművessége előadása is, amelyből az írásos változat készült.

http://www.ujszo.com/clanok.asp?vyd=20070322&rub=print_kultura&cl=183492

A rendezvény apropóját az adta, hogy:

"120 éve született Érsekújvárott és 40 éve halt meg Budapesten a magyar avantgárd képzőművészet kiemelkedő alakja és a 20. század első felének jelentős magyar költője, Kassák Lajos. Mint festő és grafikus, mint a Tett, a Ma, vagy később a Dokumentum, a Munka és az Alkotás c. folyóiratok alapítója, mint költő, prózaíró és művészeti szakíró jelentős életművet alkotott, sőt a konstruktivizmus egyik meghatározó képviselőjeként nevét a világhír is szárnyaira kapta."

Az konferencia előadásairól Sánta Szilárd–Benyovszky Krisztián számolt be a Fórum Kisebbségkutató Intézet kiadványában a Társadalomtudományi Szemle IX.évfolyam, 2007/2. számában:

http://www.foruminst.sk/index.php?&MId=1&Lev1=2&Ind1=0,11&P=publ/szemle/2007_2/szemle_2007_2,,

"A délután utolsó előadása Suhajda Péteré volt. Ő Kassák szabadkőműves voltát igyekezett bizonyítani tényleges és szimbolikus értelemben is. Az „állandó önfejlesztés” projektjében, ahol a cél jövő irányú, soha le nem zárható, találkozik a kassáki és a szabadkőműves szemlélet. A kassáki metaforikára jellemző építészeti nyelv (pl. a kő csiszolása) használata, ugyancsak jellemzi a szabadkőműveseket is. Persze mindez még önmagában nem bizonyítja Kassák szabadkőművességét, viszont az előadás második felében olyan meggyőző dokumentumokra történt hivatkozás, pl. felvételi kérelme a szabadkőműves mozgalomba, majd levelezésük, melyek tényszerűen is alátámasztják Kassák Lajos kapcsolatát a szabadkőműves mozgalommal."

http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2007_2/szemle_2007_2_kassak-kod.pdf

A Magyar Műhely a következőket írta Munkatársaink rovatában Suhajdáról:

"Suhajda Péter

1979-ben született Budapesten. 2005-ben szerzett diplomát a Károli Gáspár Reformátos Egyetem magyar szakon. 2005 óta az egyetem irodalomtudományi doktori iskolájának hallgatója. Kutatási területe a modern magyar irodalomtörténet, Kassák Lajos és az avantgárd."

(Azért egy irodalmi lapban illendő lenne a fogalmazásra ügyelni: vagy "... Egyetem magyar szakán", vagy "... Egyetemen magyar szakon" lett volna a helyes.)

Suhajda volt az egyik előadó a Magyar Nagyoriens 3 napos rendezvényén 2005. július 28-30. között a salföldi Aligvár Major Romkertjében.

július 29., 18.30:
Királyi Művészet „A nagy titok” – Szabadkőműves szimbolika és a magyar irodalom (Kazinczytól Kassákig)

http://www.nagyoriens.hu/rendezvenyek/salfold.htm

Az előadáson részt vettem, beszámolómat közöltem is róla:

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=46434965&t=9027376

A későbbiekben - más kérdések kapcsán - az előadó vitatéma lett:

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=50246509&t=9027376

Az előadás írásos és javított változata később megjelent a Magyar Nagyoriens honlapján:

http://www.nagyoriens.hu/egyesuleshez/szimbolika.htmKapcsolódó programok:

http://szkp1.blogspot.com/2007/03/eloadas-suhajda-peter-kassak.html

http://szkp1.blogspot.com/2009/02/eloadas-kassak-kod.html

Kapcsolódó cikk: http://szkp4.blogspot.com/2007/10/suhajda-peter-kassak-lajos-tenyleges-es.html

Kapcsolódó blogbejegyzés: http://aprofan.blogspot.com/2007/10/kassak-szabadkomuvessege.html

2007. október 5., péntek

Látogatás a Rosslyn kápolnában


Látogatás a Rosslyn kápolnában
A Rosslyn kápolna Edinburghből helyi buszjárattal (15-ös) megközelíthető a Princes streettől mintegy 45-percig tartó utazással. (Sajnos a gyakori dugók miatt ez az idő sokszor hosszabb.) A Rosslyn Hotelnél kell leszállni a buszról és onnan egy 5-10 perces séta után érhetjük el a kápolnát.
https://www.rosslynchapel.com/
A rendkívül szép, lenyűgözően gazdag és kifinomult faragványokkal díszített kápolna megérdemli a látogatók csodálatát. Persze a mostani roham a Da Vinci-kódnak köszönhető - s habár komoly szakvélemények szerint nincs a kápolnának kapcsolata a szabadkőművességgel, számos "ismeretterjesztő" cikk boncolgatja ezt és sokan emiatt a feltételezett kapcsolat miatt jönnek ide.
http://www.rosslyntemplars.org.uk/Rosslyn%20Articles.htm
Az ugrásszerűen megemelkedett látogatószám következtében a kápolna bevételei jelentősen megnőttek és így komolyabb restaurációra is jut pénz - amire szüksége is van. Az idegenvezető így vegyes érzelmekkel, enyhe mosollyal kísérten sorolta fel a különböző vad elméleteket amelyek ide vonzzák az érdeklődőket.
A megóvás és felújítás első lépéseként kívülről egy tetőszerkezettel fedték be a kápolnát, hogy az óvja az időjárás viszontagságaitól. Szerencsés ötlettel ennek tartószerkezetét, lépcsőit és folyosóit úgy alakították ki, hogy nem csak a restauráló mesteremberek használhatják, hanem a látogatók is felmehetnek rá és így közvetlen közelről, szemtől-szembe lehet megnézni a tető oszlopait és a homlokzaton levő faragványokat.
Mind a kápolna belsejében, mind a külsején a faragások között nincs két egyforma, valamiben mindegyik különbözik a többitől. Ez a növények burjánzására emlékeztető részletgazdagság és bonyolultság lehet a reális magyarázata több elméletnek is, amelyek különböző rejtett értelmeket keresnek a faragványokban.
Az egyik szerint pl. középkori zene kottái rejtőznek a kövekben. Nos, kellően bonyolult jelsorozat (akár természetes eredetű is lehet) esetén bármi kiolvasható egy megfelelően kialakított jelrendszer segítségével, tehát nem lepődnék meg, ha valmelyik ősi írással készült üzenetet is fellelnének a kövekben ilyen módszerekkel.
http://web.archive.org/web/20081017040621/http://www.rosslyntemplars.org.uk/da_vinci_chorus.htm
A zene és a kápolna reális kapcsolata sokkal mindennapibb, számos koncertet tartanak benne, különösen fesztiválidőben. Sajnos erről lemaradtam, mert a kiszemelt koncertek jegyei réges-rég elfogytak, már Skóciába érkezésem előtt...
https://www.rosslynchapel.com/htm/events.htm
A nyilvános világi vagy egyházi rendezvényeken kívül divatosak az itt tartott esküvők is, ilyenkor persze a látogatás szünetel.
A kápolna emléktárgy boltjában találkoztam a leggazdagabb szabadkőműves könyvkínálattal, viszont ezek többsége Rosslynnal volt kapcsolatos és forrásértéke kétesnek tűnt.
Néhány kép azoknak, akik még nem voltak itt:
http://www.rosslyntemplars.org.uk/images.htm

[Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=71964981&t=9027376]

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum