A bejegyzések listája

2000. január 1., szombat

Zita néni a (svéd) szabadkőművességről

Zita néni:
Svéd történelem...
kivéve az unalmas részeket

...

Nem vagyok történész. Ez a magyarázata annak, hogy a könyvekből, a szakdolgozatokból, az újságcikkekből és a televíziós műsorokból összegyűjtött ismeretanyagból a közismert tények - a néptömegek történelemalakító szerepe, a tömeges kivándorlás, a Nobel-díj - helyett a kuriózumokat - a szabadkőművességet, az udvari intrikákat, a pityókos összeesküvőket - részesítettem előnyben.

Stockholm, 2000-01-01


III. Gusztáv fia nagykorúvá válásáig öccsét, Károly herceget bízta meg a birodalom vezetésével. Károly herceg nem érzett különösebb hivatást a régensi szerephez, ideje javarészét a szabadkőműves rituálékban való részvételnek áldozta. Magasrangú szabadkőműves társára, Gustaf Adolf Reuterholmra ruházta a tényleges hatalom gyakorlását.

A szabadkőművesség - a felvilágosodás terjesztésére és a humanizmus ápolására alakult, páholyokból álló titkos mozgalom - rendkívül népszerű volt az arra ráérők körében. Az első páholyok ősei a XIII. századbeli német Bauhütten, a templomépítő kézművesek és kőművesek céhszerű egyesületei, melyek a XVI. századtól kezdődően nemcsak kőműveseket, hanem tudósokat és nemes embereket is befogadtak soraikba. A svéd rendszer néven ismert magas fokú szabadkőműves rendszert Karl Friedrich Eckleff (1723-1784) alkotta meg. Az első nagypáholy legfőbb védnöke I. Frigyes Adolf király, III. Gusztáv és Károly herceg apja volt.

Az első páholyok ősei a XIII. századbeli német Bauhütten, a templomépítő kézművesek és kőművesek céhszerű egyesületei, melyek a XVI. századtól kezdődően nemcsak kőműveseket, hanem tudósokat és nemes embereket is befogadtak soraikba. A tulajdonképpeni szabadkőművesség Londonban alakult meg, 1717 június 24-ikén, Szent János napján, amikor a londoni Lúdhoz és Rostélyhoz címzett csapszékben a kőműves páholyok The Craft (St. John's) Loge nagypáholyba egyesültek. A mozgalom célja nem elsődlegesen a kőművesség, a vakolás, hanem általános értelemben a lelki felépítmény, a társadalmi konstrukció, az emberiség lelkiségének ápolása.

A szabadkőművesség szimbólumoktól rogyadozó világának alapja az inas - legény - mester átmenet, azaz az érési folyamat. A kőművesmunka színhelye a páholy, a Világmindenséget szimbolizáló, téglalap alakú terem, mely képletesen három pilléren, a bölcsességen, az erőn és a szépségen nyugszik. A páholy falán függő faliújságszerű munkaképen vakolókanál, derékszögű vonalzó, körző, mérőón, vízszintező, kalapács, és Salamon templomának a szilárdságot és erőt jelképező két győzelmi oszlopa, Jakin és Boas. Az egyik oszlop elsüllyeszthetetlen, a másik éghetetlen. A két oszlop között, a szabadkőművesség "G-pontja", a hatágú Dávid-csillag, közepén nagy G-betűvel. A jobb oldali oszlop fölött, a tökéletlen embert jelképező nyers kőtömb, a baloldali fölött, a tökéletes mestert jelképező szabályosan kiszabott kocka. Az előbbit a hold, az utóbbit a nap világítja meg.

A szabadkőművesek rituális szertartásai Jeruzsálem templomának (Moria hegyén, i.e. 960 körül) felépítésénél történtekkel kapcsolatosak. Salamon király Adoniram mestert - a tyrusi Hiramot - és kilenc társát bízta meg a templom építésével. Egy munkanap végén három, a beosztásával elégedetlen keménylegény megpróbálta Adoniramból erőszakkal kicsikarni a mesterek jelszavát. A kőműves társadalomban a diploma ismeretlen volt, ezért a hovatartozást titkos jelszóval igazolták. Az inasok a "Jakin", a legények a "Boas", a mesterek pedig a "Jehova" jelszó segítségével azonosították magukat.

Adorinam komolyan vette a jelszó titkos voltát, és inkább hagyta magát agyonveretni. A bérezési osztály figyelmeztette Salamont, hogy Adorinam igazolatlanul hiányzik. Salamon megparancsolta a mestereknek, tegyenek tűvé mindent Adorinamért. A mesterek nem voltak biztosak abban, hogy Adoniram elárulta-e a jelszót vagy sem, ezért megegyeztek abban, hogy a holttest kiásása közben ejtett első szó lesz az új jelszó.

A mestereket különös fény vezette Adorinam akácággal megjelölt nyughelyéhez. - "Menah Belah!" - kiáltott fel az első mester, aki megragadta Adoniram előbukkanó lábát. - "A test rothadt!" - A három bűnöst elfogták, torkukat elmetszették, szívüket kitépték, beleiket eldobták, testüket kettéhasították.

A 11 fokot magába foglaló svéd rendszer három kategóriára oszlik. A Szent János-páholy három, az inas, a legény és a mester fokában dolgozik, akárcsak a soron következő skót Szent András-páholy. A megvilágosultak páholya ötfokú: Salamon, Szent János, Szent András, a Bíborszalag lovagja és a Vörös kereszttel ékesített parancsnok.

A páholyba való felvételkor az újonc életre tartó hűségesküt tesz. A bekötött szemű jelölt úgy néz ki, mint akit elütött a szemeteskocsi: hajadonfőtt, ingujjban, az inge elöl szétnyitva, a vállai csupaszon, a melle baloldala csupaszon. Egyik cipője sarka letaposva, a ballábán a nadrág térdig feltűrve. A mester trónja elé vezetik, gyengéden térdre kényszerítik, majd kérdéseket tesznek fel neki az alapszabályzatból. Az abszolvens ezután esküt tesz, melynek értelmében alárendeli magát Bölcs Salamon Helyettesének. Az esküt megpecsételendő, vakolókanalat nyomnak a kandidátus nyelvéhez, majd a Nagymester leoldja a szemkötőt, és a szabadkőműves testvérek, kivont karddal, a János-tanonc szívére mutató. "Sic transit gloria mundi" - üvöltéssel üdvözlik soraikban. Végezetül beavatják a rend titkos jelébe, mely egy nyakelmetszést utánzó szemaforjelzés. "Nyissz!" A titkos szó Jakin, a titkos jelszó Tubal-Kain, Káin 7x7-szer elátkozott leszármazottja, Lemek és Silla fia, aki elsőnek gyújtotta meg a tudás fáklyáját. Nyakába vakolókanál formájú ezüst amulettet akasztanak, amit a szíve fölött köteles viselni.

A mesterré avatás ceremóniája valamivel előrehaladottabb. Értelem és Lelkiismeret felügyelők koporsóba fektetik a mesterjelöltet. A testvérek körbeállják a koporsót, és fenyegető kardcsörömpöléssel párbajt mímelnek, közben időnként megkopogtatják a koporsó falát. A kardcsörömpölés után egy suttogó hang a mesterek titkos szavát ismételgeti: "Menah belah", "Menah belah". A koporsóba préselt jelölt tágra nyílt szemmel hallgatja a már századszor hallott elbeszélést Adoniramról, és a jelszó elárulójára váró büntetés színgazdag ecsetelését. A testvérek erősödő kopogását túlkiáltja a mester: - "Elvégeztetett" - A koporsót kinyitják. A jelölt természetellenesen kifordított lábfejjel, Adorinamnak a három legény elől való menekülését jelképező "vinkli-lépésekkel" járul a nagymester elé...

Forrás: http://mek.niif.hu/03000/03052/html/page9.htm

Svéd történelem... kivéve az unalmas részeket / Hegedűs Zsolt

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum