A bejegyzések listája

2009. január 4., vasárnap

László András és a szabadkőművesség

Dr. László Andrásnak nem csak a lovagrendek spirituális irányultságával kapcsolatos tudása rendkívüli, ő a világ egészéről és ebben természetesen a szabadkőművességről is mélyreható és adekvát ismeretekkel rendelkezik.
Azok számára, akik mindezidáig - rendkívül helytelen módon - elzárkóztak e tanoktól, idézek néhány passzust e rendkívüli személyiség, Guénon, Evola és Eliade méltó utóda, sőt meghaladója írásaiból:
"A sötétség erői is most már feltétlenül létre akarják hozni a “Pán­Európát”, s ha létrejött, tovább akarják alakítani a maguk képének megfelelően. Még távolibb jövőben létre akarják hozni a “Pan­Gaeát” is, a Szabadkőműves Világállamot. ... Mi azonban a leghatározottabban azt akarjuk, hogy ne azoké legyen a “Pán­Európa” és a “Pan­Gaea” , akik ezt már oly' régen tervbevették, s akiknek minden erőfeszítésük erre irányul. Azt akarjuk, hogy ne jöjjön létre se a Világköztársaság, se a későbbre tervezett Világkirályság, a titkos Szabadkőművesség “Hercegének” a trónraemelése révén. A Fény Erőit a Tradicionalitás és a Tradicionalitást — a politikában — az ultrajobboldaliság képviseli,..."
Jobboldaliság és a “Pán­Európa” eszme
http://web.archive.org/web/20090830075752/http://geocities.com/ultradextra/jpee.html


"... A szabadkőművesség alá különböző szervek, részben fedőszervek, részben pedig megnyilvánulási szervek tartoznak, különböző klubok, mint a Nemzetközi Pen Club, a nemzetközi Rotary Club hálózat, a nemzetközi Good Templar hálózat. Ezek mind szabadkőműves manifesztációk, részben fedőszervek, részben manifesztációs szervek. A prominens tagjai ezeknek a kluboknak mindig szabadkőművesek. A szabadkőműves szervezeteket latomális szervezeteknek nevezzük, a „latomos” görög szóból, amely kőművest jelent, és a szabadkőművességre lefoglalt szaknév.
Vannak ún. paralatomális szervezetek, szabadkőművesség melletti szervezetek, amelyek lényegileg a szabadkőművességhez tartoznak. Az elsők között kell megemlíteni az Illuminátus Rendet, mely kivételesen sötét variánsa ezen irányzatoknak. Annyira sötét variánsa, hogy a szabadkőművesség legsötétebb irányzatait az Illuminátus Rend közvetlenül befolyásolta és befolyásolja.
...

A szorosan vett szabadkőművesség legsötétebb irányzata egyébként az ún. „Grand Orient”, amely a Franciaországban meghonosodott szabadkőművességek közül a legveszedelmesebb. Ez volt az az irányzat, amely az 1789-et megelőző időkben már szinte teljes egészében ateista alapra helyezkedett. Ennek volt a nagymestere a teljesen démoni egyéniségű Chartres-i, később Orleans-i herceg, akit Philippe Egalité-nek, „Egyenlőség Fülöp”-nek neveztek, aki a Bourbon-Orleans-háznak volt a feje, és aki XVI. Lajos halálára szavazott.
...
A szabadkőművesség önmagát 1717-ben manifesztálta, akkor hirdette meg tulajdonképpen világuralmi céljait. Érdekes a kétszáz éves ismétlődés: 1517 – protestáns reformáció, 1717 – a szabadkőművesség önmegnyilvánítása és 1917 – a két orosz forradalom. Ugyanazok az erők produkálták egyébként mind az 1517-es, 1717-es és az 1917-es eseményeket is, de amit 1717-ben tervbe vettek és kinyilatkoztattak, azt egy világnappal 1717 után – egy világnap 72 év –, tehát 1789-ben kezdték megvalósítani. Ennek voltak előzményei, hiszen már az angol forradalomban is szerepet játszottak, de a francia forradalom teljes mértékben egy szabadkőművesség által kirobbantott forradalom volt.
...
Az 1918-as forradalmat Magyarországon, majd az 1919-es bolsevista hatalomátvételt teljes mértékben a szabadkőművesség irányította. Magyarországon a Galilei-kör a szabadkőművesség irányítása alatt álló szabadkőműves produktum volt, a szabadkőművesség általános vonalainál is sötétebb arculatú, ugyanis itt működött a Martinovics-páholy. Ennek a páholynak a főmestere Jászi (Jakubovics) Oszkár volt, és tagjai között volt található például Ady Endre, valamint a prominens szabadkőműves Varga (Weissfeld) Jenő, aki 1945 után a titkos pártvezetésben vett részt; ő volt Gerő (Singer) Ernő felettese. Varga (Weissfeld) Jenő a Szovjetunió gazdasági életének irányításában is eminens szerepet játszott, ezért majdnem mindig a Szovjetunióban tartózkodott. Az ő alárendeltje volt Gerő (Singer) Ernő, Singeré Rákosi (Rosenfeld) Mátyás, Rákosié (Farkas) Mihály, korábban Mihail Wolf, eredetileg Lőwy Hermann, Farkasé Révai (Léderer) József. Alattuk helyezkedtek el olyanok, mint Péter Gábor, eredeti nevén Eisenberger Benő, vagy Vas (Weinberger) Zoltán.
...
A szabadkőművesség filiáléi és a szabadkőművesség melletti szervezetek, elsősorban az Illuminátus Rend, a világ életére nem csupán befolyást gyakorol, hanem abban uralmi helyzetet foglal el. A szabadkőművességek és az illuminátusok felett három páholyszisztéma áll. A legalsó szint látszólag nyilvános, tulajdonképpen exkluzív, lényegileg titkos. Ezek olyan páholyok, amelyeknek csak zsidó tagjai lehetnek, rasszbelileg és vallásilag is. Ez a „B’nai B’rith”, ami annyit jelent, hogy a Szövetség Fiai. A „B'nai B'rith” minden jelentős tagja egyszersmind 33. fokú szabadkőműves. E fölött áll a „B'nai Mose”, Mózes Fiai, és a „B’nai Sion”, Sion Fiai. Ezt a közönséges cionista szervezetektől meg kell különböztetni, noha kapcsolat áll fenn közöttük. Erről a kettőről csak annyit lehet tudni, hogy vannak. Tehát „B’nai Sion”, alatta „B’nai Mose”, alatta „B'nai B'rith”, alatta szabadkőművesség és illuminátizmus, és egészen töredékes erőktől eltekintve a világ körülbelül minden politikai ereje.
...
Ezen említett rétegek és a „B'nai Sion” fölött áll állítólag a háromszázak tanácsa, a hetvenkettők tanácsa, a harmincak, a tizenkettők, a hetek, az ötök, és a hármak tanácsa, és az egésznek a csúcsán egy valaki, akit úgy neveznek, hogy a Zsidók Hercege. Jelképesen, hasonlóképpen, mint az assassinoknak Alamud várában rejtőző feje, a Hegység Véne nevet is viseli. A Zsidók Hercege, vagy a Hegység Véne. A szabadkőművesség célja a három lépcsőben megvalósított Izrael: Izrael az ismert keretek között, nagy Izrael az Eufrátesztől a Nílusig, és teljes Izrael, ami a Földgömb. Ezt egy egész Földre kiterjedő zsidó-világköztársaság, majd egy zsidó világmonarchia révén kívánják elérni.
...
A szabadkőműves-zsidó világuralom harcosai olyan eszközökkel operálnak, amelyekben az igazi vezérlőerőt a felbomlás ellenistenségei jelentik, és ami a Semmit célozza meg. Végül is nem az fog megvalósulni, amit ők akarnak – bár az is elég rettenetes lenne –, hanem az valósul meg, ami az ágensek mögött álló ágensek és legfelsőbb ágenseknek a legbensőbb és legtitkosabb, de legerőteljesebben képviselt és legerőteljesebben működtetett célja és útja és haladása és menete. Helyesen mondta valaki, hogy az első baloldali maga a sátán volt. A sötét erők nem nyúlhatnak máshoz, csak baloldalisághoz vagy ellen-baloldalisághoz, ami azonban esszenciálisan egy oldalon van.
...
A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank két szabadkőműves filiálé. A bankvilág általában, egy-két kivételtől eltekintve, szabadkőműves kezekben van. E tekintetben excellálnak.
...
Annyit tudunk majdnem százszázalékos bizonyossággal, hogy Hitler valamiféle neokathar szervezetnek volt a tagja. A katharizmus a manicheizmusnak egy későbbi formája volt. Ehhez a szervezethez eskü kötötte, és hipotézisem szerint, lehetséges, hogy ennek a neokathar szervezetnek a hátterében valamilyen latomális vagy paralatomális szervezet állt, amiről neki nem is kellett tudnia.
..."

Néhány szó a politikai háttérerők szerepéről
http://www.lazadas.com/www.tar.hu/lazadas/polhatter.htm"... Érdemes megvizsgálni, hogy mi ezen erõk szándéka. Nem a legtitkosabb szándékkal kell kezdeni az értelmezést, hanem azzal, aminek a politikai vonatkozása még megragadható. A politikai vonatkozások tekintetében a cél egy szabadkõmûves-zsidó világköztársaság, majd világkirályság. Tudjuk, hogy léteznek olyan fogalmak, mint nagy Izrael és teljes Izrael. Nagy Izrael az Eufrátesztõl a Nílusig terjed, teljes Izrael pedig maga a földgömb. A politikailag még definiálható cél a zsidó-szabadkõmûves világköztársaság, majd világkirályság megvalósítása. ..."
Néhány megjegyzés a sötét történelmi - politikai háttérerők milyenségéről és szerepéről

http://web.archive.org/web/20100730041500/http://www.lazadas.com/www.tar.hu/lazadas/laszloskotasmo.htm

"A ‚New Age’ szabadkőműves befolyások révén kezdett kibontakozni és meghatározódni, mégpedig a destruktív Szabadkőművesség legfőbb és legdestruktívabb ‚oriēns’-ei részéről injektált befolyások által.
...
Vannak a világon irányzatok – és ezen irányzatok hívei, követői – amelyek és akik szervezetten vagy szervezetlenül különböző belső és külső indítékoknak megfelelően azokkal az erőkkel kooperálnak, kollaborálnak, amelyek a Kali-Yugá-nak (mint Kali-Yugá-nak) a generáló erői; s tudjuk azt, hogy ezek a generáló erők az ember testi–lelki–szellemi világának a degenerálásához és destruálásához vezetnek. A Szabadkőművesség jóformán minden irányvonala – és azok, akik a Szabadkőművesség körül (mellett, alatt, felett) felsorakoznak – kiemelkedően szolidárisak a Sötét Korszakban működő erőkkel, az azokkal való együttműködésre tudatosan, féltudatosan vagy öntudatlanul, de mindig készek. A ‚New Age’ irányzata – számos más irányzat mellett – ezeknek a köröknek, e körök híveinek és az általuk közvetített erőknek a produktuma."

Néhány szó a New Age-ről

http://web.archive.org/web/20090907014624/http://oshagyomany.fusi.hu/OH06/OH0603.html

Néhány zseniális idézet Solum Ipsum című aforizmagyűjteményéből:
"A demokrácia, vagyis az az elv, hogy a többség döntsön, nem más, mint a szellem arculcsapása."
"A leszármazási elméletek nemcsak azt mondják ki, hogy az ember az állatoktól származik, hanem azt is, hogy az ember – állat."
"Nemcsak az emberről lehet azt elmondani, hogy döntően nem természeti eredetű; lényege szerint maga a természet sem természeti eredetű."
"A II. világháború pedig részben azért jött létre, hogy Európa keleti felét a szovjet, nyugati felét az amerikai befolyás – más-más módon, de lényegileg ugyanabban az értelemben – tönkretehesse, hogy aztán egy meghatározott időpontban ezek egymásba hatoljanak, és a megrontottságnak ezt a kétféle arculatát egymás felé és egymásban is érvényesíthessék."
A László András alapította, egyedülálló eszmeiségű szervezet és annak hitvallása:
"KARD-KERESZT-KORONA SZÖVETSÉG

(TRADITIONALIS
ULTRADEXTROCONSERVATIV
IMPERIO-MONARCHISTA ÉS
MONARCHO-LEGITIMISTA
EGYSÉG-FRONT)
IDEOLÓGIAI ALAPJAI

Politika, metapolitika – kitekintésekkel
1, A szervezet
A ' Kard, Kereszt, Korona Szövetség' (Traditionalis Ultradextroconservativ Imperio-Monarchista és Monarcho-Legitimista Egység-Front) - a továbbiakban röviden: ‘Szövetség’- egyértelműen és kifejezetten metapolitica-i indíttatású, de a politica-i sphaerá-ban is megnyilvánulni szándékozó, lényegileg párt- és pártokfeletti, ám némely tekintetben pártszerű vonásokat mutató, arcvonal-jellegű mozgalmi szövetség.
..."
Kard-Kereszt-Korona Szövetség
http://web.archive.org/web/20100128063610/http://www.artemis89.eoldal.hu/cikkek/laszlo-andras/kard-kereszt-korona-szovetseg

László Andrást és az ő szellemi fénye köré gyülekezőket persze az irigyek (szellemi ínségben szenvedők) lármája sem zavarja, hogy önmeghaladási útjukat következetesen kövessék. Rá se rántanak az ilyesfajta alantas megnyilvánulásokra:
"Az aranykori Alanyt, illetõleg az Abszolút Individumot az archaikus kultúrákban a szakrális istenkirály képviseli, a szubjektumot maga alá gyûrõ, azt "elhomályosító" tárgyi világot pedig a nép, illetve az alacsonyabb kasztok. A királyság és a papság intézményeinek folyamatos háttérbe szorulása, deszakralizálódása, illetve eltûnése, a demokrácia megjelenése, az emberi jogok, az egyenlõség eszméje, a tömegmozgalmak megjelenése stb. az Aranykorból kizuhant állapotnak, a lesüllyedésnek, a szellemi hanyatlásnak társadalmi-politikai megnyilvánulásai. Ezért elutasítják a demokráciát, a modernizációt, a köztársasági államformát, sõt az alkotmányos királyságot is, mint antitradicionális formációkat. Minél tekintélyelvûbb, hierarchikusabb és szakrálisabb egy uralmi forma, annál közelebb áll a tradícióhoz. Mitikus történelemszemléletükben a francia forradalmat természetesen a világtörténelem egyik leggyalázatosabb eseményeként, a Harmadik Birodalmat az õsi rend feltámasztására tett kísérletként, az SS-t a XX. század egyik heroikus és magasrendû szellemi vállalkozásaként értékelik. Hitlert és Szálasit szakrális és karizmatikus államférfinak, 1945-öt pedig a Sátán földi uralma kezdetének tekintik."
Farkas A. Márton: Ezoterikusok Haynau Baráti Köre
http://www.es.hu/old/0130/feuilleton.htm


Sapienti sat.


Eredetileg:

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=86133885&t=9027376

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum