A bejegyzések listája

2007. október 31., szerda

Beregszászi szabadkőműves páholyok

Beregszászon 1871-1881 között működött a Világosság páholy, 1913-1919 között pedig a Pro Libertate.

Néhány információ:
"1942. február 5. A miniszterelnökség a beregszászi Pro Libertate Szabadkőműves Páholy vagyonát Beregszász megyei városnak adományozta azzal, hogy „azt levente célokra köteles felhasználni”. (A páholy az első bécsi döntést megelőzően függesztette fel tevékenységét.) "
http://www.foruminst.sk/hu/8/kronologia/0/xml/syear-1942,
A páholy lapjáról a következő publikáció tájékoztat:
http://epa.oszk.hu/00000/00021/00033/0006-29d.html
Egy másik érdekes cikk idéz a Világosság páholy főmesterének, Hunyady Bélának a leveléből:
"A helyi páholyok közvetítõ és érdekkijáró szerepét a Bereg megyében mûködõ
Világosság páholy egyik tagja is elismerte levelében: „a szabadkõmûvesi kötelék a társadalmi élet minden rétegébe beleágazott, több országgyûlési képviselõ, a megyei életbõl fõjegyzõ, aljegyzõk, ügyész, szolgabírák, számvevõ, a köztörvényszékbõl több bíró, a királyi ügyész, továbbá a királyi közjegyzõ, Beregszász és Munkács városok több tisztviselõje, számos ügyvéd, orvos, gyógyszerész, vasúti tisztviselõ, gazdatiszt, erdész voltak a páholy tagjai s munkánkban ezek által részt vett a szellemi közélet vidéki munkás osztálya és részben a gentry is”. A probléma azonban éppen a páholy nagyfokú közéleti beágyazottságából eredt, ugyanis az ebbõl fakadó személyes elõnyöket egyre többen igyekeztek kiaknázni: „megrontotta szövetségünk életét sok oly egyén befogadása, kik behatolni csak azért vágytak, hogy a világi életben befolyásos tagtársak körébe és közelébe bejuthassanak s maguk részére sok esetben nem érdemelt elõnyt vagy állást szerezzenek; elhallgatott eme céljuk elérése után pedig egyszerûen hátat fordítottak az oszlopoknak.” A levélíró látván a szabadkõmûvesi morál folyamatos lazulását, mégsem arra a következtetésre jutott, hogy a páholynak nagyobb távolságot kellene tartania a politikától. Csupán azt hangsúlyozza, hogy jól meg kell válogatni, hogy a páholy kiknek a boldogulása érdekében fejti ki befolyását. A rossz anyagi helyzetben lévõ és kedvüket vesztett, ám megbízható és becsületes tagok megsegítésére továbbra is a már régótamûködõ gyakorlat folytatását javasolta: „[a fásultság, a vagyontalanság] pótolható lenne az által, ha figyelem fordítatnék reá, hogy a munkás és készült egyének a tagtársi befolyás által a közéletben hivatalok elnyerése és elõmenetel, valamint jogosult anyagi törekvéseik elõmozdítása útján támogatást nyerjenek”.17"
17 Hunyady Béla levele a Szövetség Tanácsának, 1881. december 20. MOL, P. 1082. 9. t. 5. cs. X. Világosság páholy, Beregszász.
Cieger András: Érdekek és stratégiák
A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetõségei a kárpátaljai régió vármegyéiben a dualizmus idõszakában
Korall 13.
2003 szeptember
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00009/pdf/K03_13.pdf

Eredetileg: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=72776620&t=9027376

Nincsenek megjegyzések:

A legolvasottabb bejegyzések

Blogarchívum